BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobiegała-Korona Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Krzepicka Alicja K. (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
New Marketing in Building a Customer Lifetime Value
Nowy marketing w budowie wartości klienta
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 49, s. 51-60, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wartość klienta, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Customer value, Enterprise value, Value Based Management (VBM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zmiany technologiczne, nowa konkurencja, zmieniające się gusty oraz preferencje konsumentów powodują, że to, co wczoraj było odpowiednie, staje się przestarzałe, a tym samym powstaje pole dla nowych propozycji, w tym także dla nowego marketingu. Marketing oparty na wartościach wzbogaca o te wartości nie tylko cele realizowane przez akcjonariuszy ale także czyni marketing bardziej skutecznym. Nowa koncepcja marketingu odchodzi bowiem od traktowania marketingu jako specjalistycznej dyscypliny zmierzając w kierunku włączania marketingu w całościowy proces zarządczy, co przejawia się w następującej definicji "Marketing jest procesem zarządczym ukierunkowanym na maksymalizację zwrotów dla udziałowców poprzez utrwalanie relacji z cenionymi klientami i tworzenie przewagi konkurencyjnej". Inwestowanie we wzrost wartości stanowi w obecnych czasach niezwykle wymagającą strategię. W artykule starano się szczególnie zaakcentować, iż marketing oparty na wartościach polega na opracowywaniu rozwiązań umożliwiających klientom, podnoszenie efektywności prowadzonej przez nich działalności. Obecnie coraz częściej odchodzi się od robienia małych interesów z dużą liczbą klientów na rzecz większych interesów z mniejszą liczbą klientów, ale o dużej wartości. W efekcie pozwala to dostawcy na zaoferowanie dodatkowej wartości poprzez dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb. (abstrakt oryginalny)

Technological changes, new competition, changing tastes and consumers' preferences causes that what yesterday was appropriate, today becomes old-fashioned, and thus a field for new offers appears, including new market-ing. Marketing based on values not only enriches with these values objectives realized by shareholders but also makes marketing more efficient. The new concept of marketing quits treating marketing as a specialist discipline and heads for incorporating marketing in the holistic management process, which reveals itself in the following definition: "Marketing is a management process oriented on maximization of returns for shareholders by consolidating relations with valued customers and creating a competitive advantage". Investment in a value growth constitutes nowadays a very demanding strategy. In the following article it has been tried to particularly accentuate that marketing based on values consists in developing solutions enabling customers raising efficiency of a business led by them. Currently, making small deals with a large number of customers is more and more often quit in favour of bigger deals with fewer customers, but of a great value. As a result, it enables a supplier to offer an additional value by adapting solutions to individual needs. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Best R. J., Market-based Management. Strategies for Growing Customer-Value and Profitability Pearson Practice Hall, New-Jersey 2005.
 2. Bogle J. C., Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa 2009.
 3. Dobiegała-Korona B., Herman A. (pr. zb., red. nauk.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 4. Dobiegała-Korona B., Polskie firmy uczą się orientacji na klienta, Harvard Business Review, grudzień 2010- styczeń 2011.
 5. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 6. Fisk P., Geniusz konsumenta, Oficyna & Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 7. Gamble P., Napp A., Marsella A., Stone I. M., Marketing Revolution, Kogan Page, London and Philadelphia 2005.
 8. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010.
 10. Kotler Ph., Kelner K., Marketing Management, 12 e Pearson Prentice Hall, 2008.
 11. Kumar V., Shah D., Expanding the Role of Marketing: From Customer Equity to Market Capitalisation, Journal of Marketing, November 2009.
 12. Martin R., Age of Customer Capitalism, Harvard Business Review, styczeń - luty 2010.
 13. Szablewski A. (pr. zb., red. nauk.), Value Based Management: koncepcje, narzędzia, przykłady, Deloitte, Poltext, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu