BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Królik Ryszard (Politechnika Częstochowska)
Title
The Importance of Intangible Factors in Developing the Strategy of Increasing Enterprise Value
Czynniki niematerialne w kształtowaniu strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 49, s. 73-86, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Innowacyjność, Kultura organizacyjna
Enterprise value, Corporation strategies, Intangible asset, Innovative character, Organisational culture
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono, zdaniem autora, dwa najistotniejsze elementy kapitału intelektualnego, mające największy wpływ na strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw. Kapitał intelektualny powoduje utrzymanie stałego poziomu nowoczesnych rozwiązań, wykorzystywanych zarówno w podstawowych działaniach przedsiębiorstwa jak i w zarządzaniu strategicznym. Kultura organizacyjna, oprócz oddziaływania, jak pozostałe składniki kapitału intelektualnego, na fizyczne składniki organizacji wywołując efekt synergii, wpływa również poprzez przyjazny klimat na relacje między składnikami samego kapitału intelektualnego, wywołując także w tym obszarze efekt synergii. (abstrakt oryginalny)

In the article there are presented, according to the author, two most important elements of intellectual capital, having the biggest influence on the strategies of increasing enterprise value. Intellectual capital brings about maintaining the constant level of modern solutions, used in both the basic ac-tivities of an enterprise and the strategic management. Organizational culture, as the remaining constituents of intellectual capital, apart from influencing the physical constituents of an organization while producing the synergy effect, also affects, by friendly atmosphere, the relationships between the constituents of intellectual capital itself producing the synergy effect also in this area. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie - systemowe działanie. Agencja Wydawnicza PLACET, Warsaw 1997.
 2. Grudzewski W., Hejduk I.: Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warsaw 2001.
 3. Grudzewski W., Hejduk I.: Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości. In: Zarządzanie wartością firmy, (Herman A., Szablewski A., Eds.), Poltext, Warsaw 1999.
 4. Marcinkowska M,: Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy. In: Wycena i zarządzanie wartością firmy (Szablewski A., Tuzimek R., Eds.), Poltex, Warsaw 2008.
 5. Głuszek E.: Negatywne skutki kryzysu dla kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. In: Zachowanie organizacji wobec zjawisk kryzysowych (Skalik J., Ed.), Cornetis, Wrocław 2003.
 6. Jankowski W.: Od strategii do karty wyników, Global Business nr 6, 2001. Jaki A.: Wycena Przedsiębiorstwa - przesłanki, procedury, metody. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 7. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. PWN, Warsaw 2001.
 8. Murawska M.: Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie kształtowania wartości. In: (Suszyński C., Ed.), PWE, Warsaw 2007.
 9. Penc J.: Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne. Wydawnictwo Placet, Warsaw 1999.
 10. Kasperskiewicz W.: Systemy funkcjonowania gospodarki a innowacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 11. Podręcznik dobrych praktyk. C. Trutkowski (ed.), Wyd. Nauk. Scholar, Warsaw 2006.
 12. Urbanowska - Sojkin E., Banaszczyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2007.
 13. Kłoskowska A.: Socjologia kultury. PWN, Warszawa 1983.
 14. Strategor - Zarządzanie firmą. Jean-Pierre Detrie (ed.), PWE, Warszawa 2001.
 15. Urbanowska - Sojkin E., Banaszczyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
 16. Janasz W.: Koncepcje zarządzania strategicznego. In: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie (Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K., Eds.), Dfin,Warsaw, 2008.
 17. Okręglicka M.: Bariery innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. In: Teoretyczne i praktyczne aspekty działalności przedsiębiorstw (Kempa E., Królik R., Eds.), Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu