BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suska-Szczerbicka Magdalena (A Listener at Extramural Ph.D. Studies Szczecin University)
Title
Evaluation of Credibility and Credit Risk for a Company Operating in the Sector of Wind Energy
Ocena wiarygodności i ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa działającego w sektorze energetyki wiatrowej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 49, s. 143-152, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Elektrownie wiatrowe, Polityka kredytowa, Ryzyko kredytowe, Wiarygodność przedsiębiorstwa
Windfarms, Crediting policy, Credit risk, Company credibility
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oceny wiarygodności i ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa. Występujące w ostatnich latach liczne zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw wywołały szereg zintensyfikowanych działań mających na celu utrzymanie się i rozwijanie na rynku. Najważniejszym problemem funkcjonowania firm wydaje się być jego wiary-godność i utrzymanie właściwej płynności finansowej by nie zmniejszyć zaufania interesariuszy. Świadomi przedsiębiorcy wiedzą, że nie zdołają przetrwać bez rozwoju przedsiębiorstwa, który warunkowany jest bardzo często pozyskiwaniem kapitału obcego w celu realizacji planowanego rozwoju. Referat przedstawia jaki wpływ ma ustalenie wiarygodności i ryzyka kredytowego dla przedsiębiorstwa na pozyskanie kredytu. Autor przedstawia metody analizy ryzyka kredytowego na przykładzie firmy, która rozpoczyna swoją działalność na rynku energetyki wiatrowej i ubiega się o kredyt na finansowanie przedsięwzięcia w postaci budowy elektrowni wiatrowych. Dzięki przedstawionej analizie otrzymujemy informację jakie szanse ma przedsiębiorstwo na pozyskanie finansowania i jak jego sytuacja finansowa wpływa na decyzję banku. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to present an evaluation of credibility and credit risks for a company. Numerous changes in the conditions of the operation of an enterprise occurring in the recent years, provoked many intensified activities aimed at staying in the market and development. The most important problem in the functioning of a company seems to be its credibility and main-taining a proper financial fluency in order not to diminish the trust of business relations. Conscious entrepreneurs are aware that they will not survive without development of their enterprise, which is very often conditioned by the acquisition of a foreign capital for the realization of the planned development. This paper presents the influence of establishing credibility and credit risk of a company on obtaining a credit. The author presents methods of an analysis of credit risk on an example of a firm beginning its activity in the market of wind energy and competing for a credit to finance the a project in the form of construction of wind power plants. Thanks to the presented analysis we obtain information what chances a company has to obtaining the finance and how its financial situation influences the bank's decision. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berstein L.: Financial Statement Analysis, Irwin, Homewood 1988.
 2. Bień W.: Ocena efektywności finansowania spółek kapitałowych, Finanse - Serwis, Warszawa 2002.
 3. Block S., Hirt G.: Foundations of Financial Management, Irwin Homewood 1987. Brealey R., Myers C.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Book Company, New York 1988.
 4. Buhler P.: Zarządzanie, HELION, Warszawa 2002, str. 224-225.
 5. Gierszewska R., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2003.
 6. Gup B.: Principles of Financial Management, John Wiley and Sons, New York 1985.
 7. http://maczekbr.webpark.pl/9_zadluzenie_wyplacalnosc/0_zadluzenie_wyplacalnosc.ht m#Analiza wiarygodności i pewności kredytowej
 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_wska%C5%BAnikowa#Wska.C5.BAnik_zad.C5. 82u.C5.BCenia_d.C5.82ugoterminowego
 9. http://www.m3d.pl/polityka-kredytowa
 10. Manikowski A., Tarapata Z.: Ocena projektów gospodarczych. Modele i metody, Difin, warszawa 2001.
 11. Neveu R.: Fundamentals of Managerial Finance, South-West Publishing Co, Cincinnati 1985.
 12. Olszewski D.: Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny, "Bank Kredyt", 1992, nr 6.
 13. Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. naukowa Nowak E., PWE, Warszawa 2010.
 14. Rogowski W., Michalczewski A.: Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 15. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.
 16. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa2008.
 17. www.biznesplany24.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu