BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chluska Jolanta (Politechnika Częstochowska)
Title
Problemy analizy kosztów w zarządzaniu SPZOZ
The Problems of Costs Analysis in SPZOZ Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 7-20, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Analiza kosztów, Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Accounting, Cost analysis, Management in healthcare
Note
streszcz., summ..
Abstract
Prawidłowa i rzetelna informacja o ponoszonych kosztach SPZOZ jest niezbędnym warunkiem podejmowania właściwych decyzji operacyjnych i strategicznych przez kadrę zarządzającą i decydentów w sektorze zdrowia. Informacje kosztowe płynące z rachunkowości finansowej są niezbędne, ale niewystarczające w zarządzaniu ZOZ. Stworzenie rachunku kosztów zgodnego z przepisami, a jednocześnie przydatnego w prowadzonych analizach ekonomiczno- -finansowych SPZOZ jest obowiązkiem kierownika zakładu. Tworzenie takiego rachunku nie będzie jednak możliwe bez rozwiązania problemów SPZOZ w obszarze uregulowań prawnych i systemowych rozwiązań funkcjonowania zakładów. (fragment tekstu)

The independent health care units are economic units using public resources in their activity. Consequently, it impose an obligation to manage rationally limited resources. One of the parameters of a financial analysis and an analysis of the management of spzoz are the costs of activity. While characterizing chosen aspects of costing. The article points out the problems of costs analysis of the units caused by various factors influencing the developing information on costs about the units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Galicki J., Polityka finansowa zakładu opieki zdrowotnej, w: Profesjonalizm w ochronie zdrowia, red. M.D. Głowacka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Swarzędz 2005.
 2. Hass-Symotiuk M., Systemy zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej, w: Problemy współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 552, Szczecin 2009.
 3. Hass-Symotiuk M., Systematyka kosztów na potrzeby zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, w: Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Hass- -Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 4. Koszty procedur medycznych - badanie pilotażowe, raport AOTM, luty 2008, materiał niepublikowany.
 5. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 1994.
 6. Rachunek kosztów, red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 7. Rachunkowość zarządcza oparta na rachunku kosztów działań, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2001.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1998, nr 164, poz. 1194.
 9. Rój J., Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe w działalności szpitala, w: J. Rój, J. Sobiech, Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 10. Szychta A., Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów, w: A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1999.
 11. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, DzU 2011, nr 112, poz. 654 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu