BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hass-Symotiuk Maria (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zbiory informacji generowane przez szpitale publiczne na potrzeby organów założycielskich w świetle badań
Collection of Information Generated by Public Hospitals on Requirements of Founding Bodies in the Light of Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 55-74, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Szpitalnictwo, Polityka zdrowotna
Accounting, Management in healthcare, Hospital service, Health care policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Prawidłowe kształtowanie polityki zdrowotnej na poziomie mezo i działania na rzecz poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych o odpowiedniej jakości oraz do efektywnego wykorzystania zasobów będących w dyspozycji szpitali to domena organów założycielskich (powiatów, urzędów marszałkowskich i uczelni medycznych) szpitali publicznych. Została im bowiem przypisana odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie opieki zdrowotnej na obszarze ich działania (gminy, powiatu, województwa). Organy te dzięki odpowiednim regulacjom prawnym mogą wpływać na działalność podległego szpitala. Od przyjętej przez te podmioty postawy zależy w znacznym stopniu pozycja zakładu na rynku usług medycznych. Podmioty te, na mocy obowiązujących regulacji prawnych, zostały wyposażone w szereg uprawnień ograniczających samodzielność publicznych ZOZ. (fragment tekstu)

The article presents the results of the research and evaluation of collections of information prepared by public hospitals and delivered to thir founding bodies (administrative districts, marshal offices and medical universities) on requirements of health policy at meco level to improve availability to health services and also for effective utlilization of medical resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hass-Symotiuk M., Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  2. Hass-Symotiuk M., Mućko P., Jakimowicz H., Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby zarządzania, w: Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, budżetowanie - kontrola - ocena, ZN US nr 478, Prace Katedry Rachunkowości nr 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw, DzU nr 152, poz. 1271, z późn. zm.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, DzU nr 123, poz. 801, z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, DzU nr 88, poz. 439, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu