BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kludacz Magdalena (Politechnika Warszawska)
Title
Zbiory informacji finansowych dotyczące działalności szpitali generowane na potrzeby Ministerstwa Zdrowia
Financial Information on Hospitals' Activity Generated for the Ministry of Health
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 87-100, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Szpitalnictwo, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Zarządzanie informacją
Hospital service, Management in healthcare, Information management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Warunkiem rozwiązywania problemów zdrowia publicznego i kształtowania polityki zdrowotnej kraju na poziomie centralnym jest dostęp do zagregowanych informacji. Jednym z najważniejszych interesariuszy systemu opieki zdrowotnej jest Ministerstwo Zdrowia. Kreowanie i realizowanie polityki zdrowotnej i podejmowanie działań związanych z monitorowaniem całego systemu opieki zdrowotnej wymaga od Ministerstwa Zdrowia przejrzystej informacji o działalności szpitali. Celem artykułu jest analiza i ocena zbiorów informacji finansowych generowanych na potrzeby Ministerstwa Zdrowia (regulowanych prawnie, dostarczanych na żądanie oraz ujawnianych dobrowolnie). (fragment tekstu)

This article analyzes the collection of financial information on hospitals' activity generated for the Ministry of Health by different entities. This analysis was carried out in the context of strategic and operational objectives of the Ministry of Health. The article describes the law regulations, as well as the results of empirical research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hass-Symotiuk M., Mućko P., Jakimowicz H., Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby zarządzania, w: Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, budżetowanie - kontrola - ocena, ZN US nr 478, Prace Katedry Rachunkowości nr 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  2. Indulski J.A., Matulewicz M., Bryła M., Ekonomika zdrowia a problem efektywności ochrony zdrowia, Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera w Łodzi, Łódź 1994.
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2008, nr 164, poz. 1027, z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 2007, nr 14, poz. 89, tekst jednolity z późń. zm.
  5. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, DzU nr 88, poz. 439, z późn. zm.
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw, DzU nr 152, poz. 1271, z późn. zm.
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, DzU nr 123, poz. 801, z późn. zm.
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010, DzU nr 3, poz. 14.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu