BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasowska-Marczyk Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Analiza i ocena działań samorządów terytorialnych województwa lubuskiego w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia
The Analysis and Assessment of Activity of the Local Governments in the Lubuskie Voivodship (Region) Concerning the Management of Health Protection Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 101-118, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Reforma służby zdrowia
Local government, Management in healthcare, Health care reform
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstract
Zmiana systemu politycznego i ekonomicznego w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku, postrzegana jako reforma ukierunkowana na kapitałowe przekształcenia własnościowe gospodarki narodowej, zapoczątkowała równolegle proces przemian społecznych. Proces transformacji państwa w kierunku demokracji politycznej jako zasady ustrojowej państwa prawa zaowocował procesem decentralizacji władzy państwowej, w efekcie którego w 1990 roku powołano do życia samorząd gminny i miejski, przekazując im zadania i kompetencje zastrzeżone dotychczas dla administracji centralnej i działającej od 1950 roku administracji terenowej (system rad narodowych). W wyniku zmian ustrojowych administracja samorządowa stała się obok administracji rządowej podstawowym elementem systemu administracji publicznej (fragment tekstu)

The author's subject of interest are the changes that take place in the healthcare centres connected with the activities of their founding organs, namely, the local governments, in the process of adjusting to the political-economic changes and health system transformation. The work comprises the analysis and an attempt to asses the process of organizational transformation and restructurization of healthcare centres. The main focus is placed on changes in the database of hospital places, restructuring of employment and financial effectiveness. The units analyzed and assessed are located within the lubuskie region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barański M., Model samorządu terytorialnego w procesie reformy społeczno-administracyjnej państwa, w: Samorządowa polityka społeczna, red. A. Frąckiewicz- -Wronka, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2002.
  2. Górecki W., Szpital i lokalny system ochrony zdrowia, cele i strategie głównych aktorów - faza analityczna projektu. Raport końcowy, Wydział Badań i Analiz Socjologicznych CSIOZ Warszawa, czerwiec 2008, www.csioz.gov.pl.
  3. Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, wrzesień 2010, www.mz.gov.pl.
  4. Uchwała nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. Program wieloletni Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia.
  5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1991, poz. 408, DzU 2007, nr 14, poz. 89, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych, DzU nr 141, poz. 692.
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95, tekst jednolity DzU 2001, nr 142, poz. 159, z późn. zm.;Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91; poz. 576, 578; DzU 2001, nr 142.
  8. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU 1997, nr 28, poz. 153.
  9. Ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, DzU nr 45, poz. 391.
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2004, nr 210, poz. 2135, z późn. zm., tekst jednolity DzU 2008, nr 164, poz. 1027, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu