BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sprawozdanie z działalności szpitala działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Management Commentary of Hospitals Operating as a "Public Independent Health Care Organization"
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 119-134, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Sprawozdanie z działalności, Rachunkowość, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Sprawozdawczość
Management commentary, Accounting, Management in healthcare, Independent public health care facilities, Reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sprawozdanie z działalności jest ważnym elementem sprawozdawczości wielu jednostek gospodarczych. W odniesieniu do szpitali działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sprawozdanie z działalności jest sporządzane na potrzeby organu założycielskiego. Obowiązek jego sporządzania wynika z rozporządzenia dotyczącego nadzoru organów założycielskich nad SPZOZ1. W obowiązujących regulacjach brakuje standardu informacji o działalności szpitali, które powinny być przekazywane organom założycielskim. W praktyce nie wszystkie zakłady są świadome konieczności sporządzania sprawozdania z działalności, podobnie jak nie wszystkie organy założycielskie rozliczają podległe zakłady z tego obowiązku. Sprawozdania, o ile są sporządzane, zawierają bardzo różnorodne treści. (fragment tekstu)

For the purposes of supervision public independent health care organizations their founding bodies are delivered with management commentary. Basically, the content of such report is not regulated by law, with the only exception of general guidelines of the Accounting Act. The article contains a proposition of the standard of management commentary of the public hospital, that should comprise eight elements: 1. Hospital activity description 2. Aims and strategy 3. Organization resources 4. Organization outcomes 5. Plans and prognosis 6. Risks 7. Key performance indicators.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Exposure Draft "Management Commentary", ED/2009/6, IASB, June 2009.
  2. Hass-Symotiuk M., Mućko P., Subiektywne oceny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Michereda, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, IASB/SKwP 2007.
  4. Mućko P., Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  5. Mućko P., Sprawozdanie z działalności w regulacjach międzynarodowych, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, ZN US nr 464, Prace Katedry Rachunkowości nr 27, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, DzU 1999, nr 94 poz. 1097.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, t. jedn. z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu