BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie kontroli i audytu w procesie sterowania działalnością publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Using Control and Audit in the Process of Steering Activities of a Public Health Care Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 135-148, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kontrola, Audyt, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Accounting, Management in healthcare, Control, Audit, Independent public health care facilities
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono kontrolę i audyt wewnętrzny w publicznych zakładach opieki zdrowotnej według obowiązujących regulacji ustawowych. Znajomość tych instrumentów i możliwości ich wykorzystania powinny poprawić jakość i przydatność kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sterowaniu publicznymi zakładami ochrony zdrowia. W artykule zawarte są również uwagi polemiczne dotyczące niektórych rozwiązań.(fragment tekstu)

The paper presents solutions in the area of internal audit, audit committees and management control introduced by the new Act on the Public Finance, which went into effect on January 1st, 2010. The study focuses on describing the essence, tasks and functions of internal control as the essential part if management control in public healthcare organizations and ministries entitled to creating, converting and liquidation of these organizations, as well as the role of newly created audit committees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogdanienko J., Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, PWOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.
 2. Kisielnicki J., Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008.
 3. Kiziukiewicz T., Sawicki K., Audyt systemu kontroli wewnętrznej, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2009.
 4. Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 5. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 6. Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny w nowej ustawie o finansach publicznych, "Rachunkowość" 2010, nr 2.
 7. Płóciennik-Napierała J., Standaryzacja audytu wewnętrznego, w: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. Z. Messner, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, t. III.
 8. Sawicki K., Winiarska K., Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej, KIBR, Warszawa 2006.
 9. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989, t. III.
 10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 2007, nr 14, poz. 89, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 167, poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu