BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewieczek Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Badania kliniczne w ZOZ jako specyficzny obiekt pomiaru i wyceny strumieni finansowych
Clinical Trials in Health Care Organizations as a Specific Object of Financial Flows
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 165-182, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Usługi medyczne, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Strumienie pieniężne, Ubezpieczenia zdrowotne
Medical services, Management in healthcare, Cash flow, Health care insurance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Procesy związane z prowadzeniem badań klinicznych w zakładach opieki zdrowotnej stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli, która w drugiej połowie 2008 roku rozpoczęła kontrolę w największych ośrodkach badań klinicznych w Polsce. Długi okres trwania kontroli oraz znaczne zainteresowanie mediów doprowadziły do rozpoczęcia dyskusji nad prawem badań klinicznych w Polsce oraz podejmowania przez zakłady opieki zdrowotnej samodzielnej próby wewnętrznej regulacji tego zakresu. Zainteresowania badawcze autorki artykułu, jak również doświadczenia praktyczne kierują się w stronę kwestii finansowych i podatkowych, a zatem kwestie organizacyjno-prawne zostaną w artykule zmarginalizowane. W artykule dokonano analizy możliwych rozwiązań prowadzenia badań klinicznych z perspektywy zakładu opieki zdrowotnej i wynikających z nich problemów finansowania oraz kalkulacji kosztów świadczonych usług. (fragment tekstu)

The article describes problems of clinical trial maintaining and financing from health care organization perspective. There is many divergence in displaying the role of health care organization in clinical trial, from only ensuring technical equipment to carrying on a wide range of other activities, like doing medical procedures, ensuring medical care for patients, etc. Various models of health care organization role in clinical trial cause various level of financing. There is also another problem of reliable clinical trials cost calculation connected with correct estimating time for activities going into clinical trials. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badania kliniczne w Polsce - główne bariery rozwoju branży, raport Zespołu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia, PricewaterhouseCoopers 2006; www.gcppl.org. pl/index/archiwum/315,raport,badania,kliniczne.html.
 2. Guideline for Good Clinical Practice, International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, 1996, www. ich.org/LOB/media/MEDIA482.pdf.
 3. Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21.03.2011 r., nr ITPP1/443-16/11/DM.
 4. Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.04.2009, www.nfz,gov.pl.
 5. Komunikat zespołu ds. sektora ochrony zdrowia, Implikacje podatkowe wynikające z kontroli NIK w szpitalach a proces negocjowania kontraktów. Pricewaterhouse- Coopers Polska, lipiec 2009; http://www.gcppl.org.pl/index/archiwum/629/1.html.
 6. Masełbas W., Czarkowski M., Społeczne aspekty prowadzenia badań klinicznych w Polsce, Polski Merkuriusz Lekarski 2007, t. XXIII, nr 138.
 7. Masełbas W., Staszewski R.: Kliniczna schizofrenia, "Menedżer Zdrowia" 2009, nr 6.
 8. Pismo GUS z dnia 5.10.2009, nr OK.-5672/KU-3594/2009, www.gcppl.org.pl.
 9. Pismo GUS z dnia 26.03.2009, nr OK.-5672/KU-167/2009.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej, DzU nr 57, poz. 500.
 11. Staszewski R., Urbaniak M., Badania kliniczne, czyli prawny i podatkowy supeł, "Rzeczpospolita" 15.09.2009, www.rp.pl.
 12. Staszewski R., Urbaniak M., Pułapka kliniczna. Jak rozwiązać problem umów w badaniach klinicznych, "Menedżer Zdrowia" 2009, nr 8.
 13. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, tekst jednolity: DzU 2008, nr 136, poz. 857, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, DzU nr 126, poz. 1381, z późn zm.
 15. Założenia do projektu ustawy. Prawo badań klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, Ministerstwo Zdrowia, www.mz.gov.pl.
 16. Zamecki R., Zwolnienie bez względu na to, kto świadczy usługę, "Rzeczpospolita" 11.01.2010, www.rp.pl.
 17. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne nr 93/2008/DSOZ.
 18. Zięcik P., Bartkowiak K., Umowy w badaniach klinicznych, C.H. Beck 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu