BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Władztwo dochodowe i dochody gmin w sytuacji spowolnienia gospodarczego
Municipalities' Revenues and its Control in a State of Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 39, s. 95-105, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse publiczne
Local government, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Obecna sytuacja gospodarcza i jej negatywny wymiar dotknęły najpierw rynków finansowych, a w dalszej kolejności przedsiębiorstw i osób fizycznych. Okazuje się, że także podmioty sektora finansów publicznych będą musiały sprostać mniejszym dochodom lub przychodom w zależności od rodzaju funduszu publicznego. Skutki spowolnienia widoczne będą przede wszystkim w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego, w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Hipotezą artykułu jest twierdzenie, że gminy w sytuacji spowolnienia gospodarczego wykorzystują możliwości regulacji dochodów własnych w celu ich realizacji na odpowiednim poziomie. W celu weryfikacji tezy dokonano analizy jakości planowania dochodów gmin oraz wykorzystania władztwa dochodowego.(fragment tekstu)

The aim of the article is to define potential municipalities' incomes that can be dependent on economic situation. The article contains propos al of municipal incomes classification according to potential impact of economic situation on amount of revenues. Then, an analysis of municipal revenues execution now and some year earlier - for quality of revenues planning, particularly - revenues control. Municipalities and cities differ in terms of direction and use of instruments of revenue control - the former loosen the income policy, the latter - tighten it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja - oświata - studium porównawcze, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2005.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1997, nr 78 poz. 483.
  3. Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2007.
  4. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005.
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009, DzU 2008, nr 235, poz. 1588.
  6. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003, nr 203, poz. 1966.
  7. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, DzU 1998, nr 150, poz. 983, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu