BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolny Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ kryzysu finansowego w latach 2008-2009 na budżety powiatów oraz analiza sytuacji finansowej powiatu wałeckiego
Einfluss der finanzkrise auf die budgets der kreisen in jahren 2008-2009 in Polen und analyse der finanzsituation des Landkreises Wałcz
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 39, s. 107-125, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Budżet, Finanse publiczne
Budget, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Spadek tempa wzrostu gospodarczego w latach 2008 i 2009 wywołał znaczące perturbacje w zarządzaniu finansami samorządów. W artykule podjęto próbę oceny wpływu kryzysu finansowego na kondycję finansową powiatów. Dokonano również analizy zarządzania gospodarką finansową powiatu wałeckiego, traktując tę analizę jako case oceny skutków kryzysu wpływających na parametry ostrożnościowe długu i deficytu oraz case oceny mechanizmów stabilizacji finansowej w powiecie. Powiat wałecki w okresie ostatnich lat, a w szczególności w latach 2005-2010, realizował wiele istotnych przedsięwzięć inwestycyjnych, co w znacznym stopniu przyczyniło się do jego bardzo aktywnego rozwoju. Jako jeden z nielicznych w Polsce podjął próbę restrukturyzacji służby zdrowia w powiecie, co skutkowało przejęciem znacznych zobowiązań. W myśl planu restrukturyzacyjnego wykazano, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest połączenie Szpitala Powiatowego w W ałczu ze 107 Szpitalem Wojskowym w W ałczu. Powiat wałecki również jako jeden z pierwszych podjął przy współpracy z U niwersytetem Szczecińskim szerokie działania na rzecz wprowadzenia budżetowania zadaniowego oraz wieloletniej prognozy finansowej.(fragment tekstu)

Der Rückgang des wirtschaftlichen Wachstumstempos in Jahren 2008-2009 stieß bedeutsame Perturbationen in der Finanzverwaltung der Autonomien zurück. In dem Artikel wurde eine Probe der Note des Einflusses der Finanzkrise auf die Finanzkondition der Kreisen aufgenommen. Es wurde auch die Analyse der Verwaltung der Finanzwirtschaft des Kreises Wałcz. Diese Analyse wurde als die Note der Krisenfolgen, die einen Einfluss auf die Reservenparameter der Schulde und des Defizits haben, sowie die Note der Mechanismen der Finanzstabilisierung des Kreises betrachtet.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2006.
 2. Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 141, Poznań 2010.
 3. Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.
 4. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2006.
 5. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, Szczecin 2009.
 6. Wankiewicz B., Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa 2009.
 7. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2008 r., Rada Ministrów, Warszawa 2009 r.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2009 r., Rada Ministrów, Warszawa 2010 r.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wałeckiego za 2008 r.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wałeckiego za 2009 r.
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetów powiatów za 2008 r.
 13. Sprawozdanie z wykonania budżetów powiatów za 2009 r.
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, art. 79 (DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., art. 86 (DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 1998, nr 91, poz. 578, z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (DzU 1998, nr 133, poz. 872, z późn. zm.).
 18. Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu