BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Amortyzacja w polskim systemie podatkowym oraz w koncepcji CCCTB
Depreciation in Polnishe Tax System and Common Consolidated Tax Base
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 19-32, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania, System podatkowy, Opodatkowanie, Amortyzacja, Ceny transferowe
Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), Tax system, Taxation, Amortization, Transfer pricing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Amortyzacja podatkowa jest znaczącym ogniwem systemu podatkowego. W artykule zaprezentowano polski system amortyzacji podatkowej w kontekście idei harmonizacji podatków bezpośrednich i analizę możliwości ujednolicenia tego systemu w ramach systemu podatkowego Unii Europejskiej z uwzględnieniem skłonności polskich przedsiębiorstw do stosowania metod amortyzacji podatkowej. (fragment tekstu)

As the consequence of joining the European Union, Poland was obligated to standardize defi nitions that are essential for corporate fi nance like: revenue, income, tax cost. Among the tax costs there is also tax depreciation of fi xed assets. The goal of the article is to discuss the problem of the system of tax depreciation in the aspect of CCCTB by indicating the differences between polish system of depreciation and the system of depreciation based on CCCTB. The article presents the results of questionnaire which goal was to examine the propensity of polish fi rms to use accelerated depreciation methods. The survey was conducted as a part of project fi nanced by Ministry of Science and Higher Education.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. An Overview of the Main Issues that Emerged an the First Meeting of the Subgroup on Tax Depreciation of Assets. CCCTB/WP/007/doc.en, Brussels, 23.2.2005 r.
 2. CCCTB: Possible Elements of the Technical Outline, CCCTB/WP057/doc/en, Brussels, 26.7.2007 r.
 3. Enders D., Estreicher A., Scheffl er W., Spengel Ch., The Determination of Corporate Taxable Income in the EU Member States, Frankfurt 2007.
 4. Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J., Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Iwin-Garzyńska J., Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa 2005.
 6. Iwin-Garzyńska J., Koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej Podstawy Opodatkowania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 7.
 7. Litwińczuk H., Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, KiK, Warszawa 1996.
 8. Litwinczuk H., Prawo wspólnotowe w zakresie podatków bezpośrednich. Perspektywy harmonizacji podatku dochodowego, w: Systemowa reforma podatków dochodowych, red. B. Brzeziński, W. Nikiel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Litwińczuk H., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania - koncepcja i szanse wprowadzenia, "Prawo i Podatki" 2006, nr 9.
 10. Preferencje podatkowe w Polsce, raport Ministerstwa Finansów, załącznik nr B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa 2010.
 11. Summary Record of the Meeting of the Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group, CCCTB/WP/013, Brussels, 8.7.2005 r.
 12. Supera-Markowska M., Wspólna Skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 13. DzUrz Wspólnoty Europejskiej L379/5 z 28.12.2006 r.
 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 15. Wyrok NSA z 27 marca 2003r., S.A./Bd 482/03 niepubl.
 16. Wyrok NSA z 17 kwietnia 2008r., II FSK 282/07, opubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 17. Wyrok NSA z 6 czerwca 2006r., II FSK 909/05, opubl., MoPod 2006/12/44.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu