BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opałka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Neutralność podatkowa - zarys problemu
Tax Neutrality - Introduction
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 59-69, bibliogr. 13 poz.
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Zysk przedsiębiorstwa, Podatki pośrednie, Neutralność podatkowa, Nabywca końcowy
Tax system, Corporate income tax, Business profit, Indirect taxation, Tax neutrality, Final buyer
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaprezentowano syntetyczne ujęcie istoty podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorstwa oraz podatku od towarów i usług. Zmiana poziomu opodatkowania bezpośredniego i pośredniego wpływa na wyrażony za pomocą zysku netto cel fi rmy oraz na osiągane przychody z działalności. W artykule powołano się na zasady konstruowania współczesnych systemów podatkowych, w tym zwłaszcza na zasadę neutralności podatkowej. (fragment tekstu)

Classifi cation of taxes based on relationship between the amount of tax and the taxpayer, that is direct and indirect taxes, is one of the rules of creating modern tax systems. The difficulty connected with direct tax, especially income tax in case of business entities, is that its directly connected with reducing of achieved profi t and thus hinders its potential to develop. Every financial burden is a big problem for the company, especially an expense that will not lead to increasing the income. An important problem connected with indirect tax, VAT, is its neutrality. If we assume that it can be transferred to the final buyer, which is a tax payer this tax should not influence company costs and financial results. In reality however the neutrality problem is much more complicated both in case of direct and indirect tax. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk A., Rola podatku dochodowego od osób prawnych w kształtowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 2. Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa, red. S. Lanza, M. Calcaterra, F. Perrini, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka, Sopot 2010.
 3. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010.
 4. Ickiewicz J., Obciążenia fi skalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 5. Iwin-Garzyńska J., Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki fi nansów przedsiębiorstw, Difi n, Warszawa 2010.
 6. Iwin J., Kapitał amortyzacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 7. Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 8. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa 2008.
 10. Szczęsny W., Firma w otoczeniu fi skalnym, Difin, Warszawa 2004.
 11. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Tarchalski K., Podatkowa i regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów a dobrobyt, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 13. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difi n, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu