BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hawlena Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Globalizacja jako wyzwanie i szansa dla transportu lotniczego
Globalization as a Challenge and Opportunity for the Air Transport
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 803-816, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Globalizacja, Transport lotniczy, Lotnictwo cywilne
Globalization, Air transport, Civil aviation
Note
summ.
Abstract
Większość gałęzi transportu przechodziła klasyczny proces ewolucji od działalności krajowej do globalizacji, natomiast w przypadku lotnictwa jego rozwój niemal od początku odbywał się w warunkach rynku międzynarodowego. Uczestnicząc w procesie globalizacji, transport lotniczy stał się jednym z najważniejszych kreatorów dynamiki budowania ponadnarodowych strategii ekspansji rynkowej. Celem poznawczym zaprezentowanych rozważań jest identyfikacja skutków i współzależności występujących na globalnym rynku pasażerskich usług lotniczych, natomiast cel aplikacyjny zawężono do problematyki zastosowania mechanizmu tworzenia aliansów i fuzji. Bezpośrednie badania umożliwiły empiryczną weryfikację teoretycznych rozważań, a także uzupełnienie analiz opartych na danych wtórnych, z wykorzystaniem metody syntezy przetwarzania informacji źródłowej. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że dominację na rynku pasażerskich przewozów lotniczych, w warunkach globalnej konkurencji mogą uzyskać tylko te podmioty, które są zdolne do skonstruowania strategii rozwoju konkurencji, umożliwiającej osiągnięcie określonego zakresu przewag, wyższego poziomu efektywności ekonomicznej i skutecznego przejęcia większego zakresu popytu w ramach aliansów strategicznych.(abstrakt oryginalny)

Almost every branch of transport went through the classic process of evolution from a domestic business to global operations. In the case of aviation, its development took place within the international market almost from the beginning. By participating in the process of globalization, air transportation has become one of the most important creators of the dynamics in building transnational strategies for market expansion. The cognitive aim of the considerations presented here is to identify the effects and interrelations occurring in the global market of air carriers, while a practical aim focuses on the mechanism of creating alliances and mergers. Direct studies have enabled to verify theoretical considerations empirically, as well as to complement the analyses based on secondary data, using the method of synthesizing the source of information processing. The study shows that the dominance in the global market of air carriers, in conditions of fierce competition, can only be reached by those operators that are able to create a strategy which enables to gain a specific range of advantages. Those carriers must also achieve a higher level of economic effectiveness and take over a wider range of demand within the strategic alliances. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cygler J., 2009, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i kooperencyjne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 2. Giddens A., 2000, How Globalization is Reshaping Our Lives, Cambridge University Press, New York.
 3. Gwiazda A., 2000, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 4. Hawlena J., 2012, Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 5. Kłosińsk K.A., Masłowski A., 2005, Globalizacja sektora usług w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski - prace analityczne. Umowa nr 268/2009, 2010, Ministerstwo Infrastruktury. Departament Lotnictwa.
 7. Marciszewska E., 2001, Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 8. Pierścionek Z., 2006, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 9. Romanowska M., 2009, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Ruciński A., 2009, Transport lotniczy, [w:] W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport, aktualne problemy integracji z UE, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 11. Rymarczyk J. (red.), 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Stankiewicz M.J, 1999, Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 13. Stiglitz J.E., 2005, Globalizacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 14. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., 2001, Globalizacja, strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa.
 15. Zorska A., 2002, Ku globalizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu