BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babuśka Ewa Wiktoria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych
The Conception of Management Controlin The Public Finance Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 11-22, rysunki, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Rachunkowość, Finanse publiczne, Kontrola zarządcza
Public finance sector units, Public finance sector, Accounting, Public finance, Management control
Note
summ.
Abstract
W ustawie o finansach publicznych z 2009 r.1 wprowadzono pojęcie kontroli zarządczej oraz określono zadania i obowiązki kierowników jednostek sektora publicznego, w tym samorządów terytorialnych, związane z koniecznością jej wdrożenia. Koncepcja kontroli zarządczej i zamysł jej wprowadzenia przez ustawodawcę wymagają głębszej analizy. W koncepcji tej można doszukać się przede wszystkim oferty sposobu zarządzania wzorowanego na organizacjach komercyjnych, z którym wiąże się silną nadzieję na poprawę zarządzania w sektorze publicznym.(fragment tekstu)

The paper presents the essence of management control in the public finance sector, its goals (tasks) and standards, which describe practical aspects of implementing and functioning the systems of management control in this sector's institutions. In the article there were shown the connections between management control and internal control included in the COSO model and were also emphasized the profits which, in creators and legislator's ideas, the management control is supposed to bring the managers of the public finance sector's units. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojanowski J.: Kontrola zarządcza - nowy obowiązek dla samorządów (notowała W. Kępka), http://samorzad.infor.pl (11.05.2011).
 2. Cangemi M.P., Singleton T.: Managing the Audit Function - A Corporate Audit Department Procedures Guide, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
 3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora fi nansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. 2009, nr 15, poz. 84.
 4. Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2010.
 5. Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa, PriceWaterhouseCoopers Praca zbiorowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 6. Louwers T.J., Ramsay R.J., Sinason D.H., Strawser J.R.: Auditing & Assurance Services, McGraw-Hill/Irwin, International Edition, New York 2005.
 7. Mazurek A., Knedler K.: Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne, HANDIKAP, wyd. 1, Warszawa 2010.
 8. Moeller R.R.: Brink's Modern Internal Auditing, Wiley, New Jersey 2005
 9. de la Rosa D.M.: Sarbanes-Oxley. Zmiany w ustawodawstwie USA dotyczącym nadzoru korporacyjnego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2004, t. 22 (78).
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240. Zysnarska A.: Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i rzetelnego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 11. www.sarbanes-oxley.com/pcaob.php?level=1&pub_id=Sarbanes-Oxley
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu