BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kampanie reklamowe w komunikacji samorządu z otoczeniem
Advertising Campaigns in Self Government Communications with the Environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2011, nr 22, s. 307-318, rys.
Keyword
Kampanie reklamowe, Samorząd terytorialny, Komunikowanie marketingowe, Rynek docelowy
Advertising campaign, Local government, Marketing communication, Target market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Można zauważyć, że samorządy, szczególnie miasta, coraz częściej realizują szeroko zakrojone kampanie reklamowe docierające do wielu odbiorców. Wykorzystywane są w nich bardzo różnorodne jej formy. W artykule przedstawiono przykłady takich kampanii, jak równieŜ wskazano na stosowane narzędzia komunikacji oraz ich cele i korzyści. ( abstrakt oryginalny).

It may be noted that local governments, especially cities are increasingly pursuing a broad advertising campaigns that reach too many receivers. They are various forms of promotions used in these campaigns. The article presents examples of such campaigns, as well as indicates used communication tools with their purposes and benefits. (original abstract)).
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie, kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 547.
  2. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 517.
  3. J. J.T. Russell, W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2000, s. 34.
  4. J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 1999, s.18
  5. R. Heath, Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki? GWP, Gdańsk 2006, s. 21.
  6. Szerzej np. Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
  7. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 152-154.
  8. http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,20061.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu