BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Modyfikacja zakładowego planu kont na potrzeby ewidencji kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych
Modification the Factory Chart of Accounts to the Needs of the Register Project's Costs Financed by the ue Fund
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 199-209, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Wycena środków trwałych
Accounting, International Financial Reporting Standard, Valuation of fixed assets
Note
summ.
Abstract
Polska wstępując w struktury Unii Europejskiej otrzymała możliwość korzystania ze środków unijnych na realizację szerokiego wachlarza przedsięwzięć. Dostęp do tych środków nie jest jednak łatwy, ponieważ jest obarczony szeregiem wymogów. Jednym z nich jest obowiązek księgowego wyodrębnienia przez beneficjenta kosztów realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Spełnienie tego warunku wymaga uwzględnienia w polityce rachunkowości, między innymi, zmian w zakładowym planie kont (ZPK). Pole-gają one głownie na odpowiedniej jego rozbudowie z uwzględnieniem istoty kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych oraz stosowanego wariantu ewidencji kosztów.(fragment tekstu)

Using the UE fund for the investment's realization requires an appropriate presentation in the register. For this purpose it was necessary the changes in the factory chart of accounts. This article contains the proposal of answers to this scope. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gos W.: Klasyfikacja kont księgowych w polskim prawie bilansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 351, Prace Katedry Rachunkowości Nr 22, Szczecin 2002.
  2. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r.
  3. Micherda B.: O optymalizacji struktury kont, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Nr 1788, Kraków 1983.
  4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów pod red. G. K. Świderskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002, t. I.
  5. Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów, pod red D. Sołtys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz.UE z dnia 31 lipca 2006 r L 210/25).
  7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody (Dz.Urz.UE L 348 z 24.12.2008 r.).
  8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z poź. zm.
  9. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 stycznia 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu