BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Kontrola zarządcza jako nowy wymiar kontroli w sektorze finansów publicznych
Management Control as a New Means of Control Within Public Financial Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 69-79, rys.,tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, Finanse publiczne, Kontrola, Kontrola zarządcza
Accounting, Public finance, Control, Management control
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie kontroli funkcjonującej w jednostkach sektora finansów publicznych w nowym wymiarze, nawiązującym do koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego oraz wprowadzonego w obszar finansów publicznych budżetu zadaniowego. Zaakcentowano zmianę w postrzeganiu kontroli, z tradycyjnego - ukierunkowanego na czynności rewizyjne i korygujące, na bardziej nowoczesne - przez pryzmat kryterium efektywności działania jednostek. Wskazano różnice między dotychczasowym systemem kontroli finansowej a wprowadzoną kontrolą zarządczą.(fragment tekstu)

The previous requirements as to the control within the public financial sector entities have mainly concerned whether the scope of their activity is in compliance with the applicable laws and regulations. Currently, control as such has become one of management tools. Contemporarily, it is expected to secure the efficient and effective activity of a particular entity. Management control is to guarantee the efficient management of public funds. Hence, it has brought such a dimension into the public financial sector, which is presented by the article. It is therefore, inscribed in the concept of New Public Management (NPM) and performance based budgeting. Whereas, to organize the system of management control there are management control standards, drawn up by the Minister of Finances available. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogucka I.E.: Mechanizmy kontroli i zarządzania ryzykiem samorządu terytorialnego w czasach niepewności jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, w: Finanse samorządu terytorialnego, red. D.H. Hałaburda, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2010.
 2. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie fi nansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 3. Dublaszewski M.: Finanse publiczne: Za kontrolę zarządczą odpowiada szef gminy, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 81.
 4. Filipiak B.: Rola kontroli w nowym zarządzaniu publicznym i budżetowaniu zadaniowym, w: Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difi n, Warszawa 2011.
 5. Komunikat Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora fi nansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 6. Kowalczyk E.: Kontrola zarządcza, "Finanse Publiczne" 2010, nr 1(38).
 7. Jaki jest zakres kontroli zarządczej w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2010 r. przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), www. mf.gov.pl.
 8. Lubińska T.: Budżet a finanse publiczne, Difi n, Warszawa 2010.
 9. Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J.: Kontrola i nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, w: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2003.
 11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz 1240, z późn. zm.
 13. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M.: Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu