BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
The Impact of the Common Agricultural Policy on the Development of Polish Agri-food Sector
Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój polskiego sektora rolno-żywnościowego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 107-118, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Sektor rolno-spożywczy
Agriculture, Ecological agriculture, Agri-food sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem publikacji jest wskazanie wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na przyszłą sytuację w polskim sektorze rolno-spożywczym. Warto dodać, że polityka ta najszerzej oddziałuje na warunki prowadzenia działalności producentów we wskazanym obszarze poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów stabilizujących sytuację na poszczególnych rynkach rolnych oraz z zakresu polityki strukturalnej. W związku z tym autorka przedstawiła w pierwszej części artykułu wybrane narzędzia WPR pełniące szczególną rolę w regulacji krajowego rynku rolnego. Są to: płatności bezpośrednie, system kwotowania produkcji oraz zakupy interwencyjne.(abstrakt oryginalny)

One of the main branches of Polish economy, where significant changes have occurred in connection with the accession to the European Union, is the agri-food sector. Integration with other member states has started, directed and given speed to many processes which are ob served in agriculture and food industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspek tywy na drugą dekadę XXI wieku, http://mikro.univ.szczecin.pl., 10.10.2010.
 2. Borowski P.F., Oddziaływanie globalizacji na sektor mleczarski, "Przegląd Mleczarski" 2008, No. 1.
 3. Burkiewicz W., Grochowska R., Hardt Ł., Przyszłość polityki rolnej a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009. Materiał do dyskusji, UKIE, Warszawa 2007.
 4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, in: The CAP to wards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future, COM 2010, No. 672.
 5. Cukru z buraków nie będzie, www.agro-info, 10.04.2011.
 6. Czyżewski A., Co dała integracja europejska polskiej wsi? W opinii ekonomisty, in: Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, ed. J. Wilkin., I. Nurzyńska, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2010.
 7. Dugiel W., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo, in: Gospo darka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, ed. H Bąk., G. Wojtkowska-Łodej, SGH Warszawa 2007.
 8. Grochowska R., Zwy cięzcy i przegrani w kolejnej próbie zmiany Wspólnej Polityki Rolnej, in: Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rol nej na rynki rolne, ed. R. Mroczek, IE RiGŻ, Warszawa 2008.
 9. Jankowiak J., Ceny żywności i energii nie wrócą "do normy", "Rzeczpospolita", 10.06.2008.
 10. Strategia rozwoju ob szarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020), MRiRW, Warszawa 2005.
 11. Sznajder M., Batalia o wyższą pozycję polskiego mleczarstwa w świecie. Cz. I., "Przegląd Mleczarski" 2008, No. 6.
 12. Tereszczuk M., Health Check - przegląd Wspólnej Polityki Rolnej, in: Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rol nej na rynki rolne, ed. R. Mroczek, IE RiGŻ, Warszawa 2008.
 13. United Nations: Development, http://esa.un.org., 15.12.2010.
 14. Walewska D., Coraz droższa ropa i żywność, "Rzeczpospolita", 8.07. 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu