BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biadacz Renata (Politechnika Częstochowska)
Title
Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej na przykładzie szkoły podstawowej
Management Control in a Budget Entity - the Example of Primary School
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 97-109, tabele, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Rachunkowość, Finanse publiczne, Kontrola zarządcza
Accounting, Public finance, Management control
Note
summ.
Abstract
Kontrola od lat stanowi jedną z podstawowych funkcji zarządzania. W nauce o zarządzaniu była i jest postrzegana jako element wspomagający zarządzanie1. Funkcja kontroli zamyka cały proces zarządzania jednostką gospodarczą i każdego zorganizowanego działania. Zdaniem H. Buk "funkcji kontrolowania poświęca się w literaturze stosunkowo mało miejsca, a w praktyce gospodarczej najczęściej jest to funkcja najbardziej zaniedbana"2.(fragment tekstu)

Control has been one of the basic functions of business management for years. It was always present in companies. In modern organizational management system control plays a role of a verifier of accuracy of economic decisions. Thanks to control the criterion of effectiveness that is the relation of effects and inputs is commonly used in assessing correctness of decisionmaking. It became the basis for assessing the existence and activities of the organization. Control is inherent in the management of budget entities. In the public sector control consists of verification and evaluation of the activity from the perspective of the requirements of applicable law. Currently, public sector entities are obliged to maintain management control. The purpose of this study is to present the functioning of the management control in the educational institution such as the Primary School as an example. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biadacz R.: Kontrola wewnętrzna, audyt zewnętrzny (auditing) a audyt wewnętrzny, w: Wybrane problemy zarządzania fi nansami w przedsiębiorstwie, red. nauk. D. Wielgórka, J. Łukomska-Szarek, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 2. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie fi nansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 3. Drozdowski R., Jóźwiak M., Wiktorowska U., Walczak P.: Nowa ustawa o fi nansach publicznych. Poradnik dla samorządów, Municipium SA, Warszawa, 2009.
 4. Dyczkowska J., Dyczkowski T.: Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizujących zadania publiczne - przegląd zalecanych praktyk, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 50, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 5. Hellich E.: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora fi nansów publicznych - nowy termin czy nowa jakość, w: Perspektywy rozwoju rachunkowości analizy i rewizji fi nansowej w teorii i praktyce, nr 14, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 6. Januszek B.: Kontrola zarządcza i procedury kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych, Centrum Szkoleniowo-Projektowe Profesja.
 7. Januszek B.: Kontrola zarządcza i procedury kontrolne, Centrum Szkoleniowo-Projektowe Profesja.
 8. Kosikowski C.: Finanse samorządowe 2008, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 9. Lipiec-Warzecha L.: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora fi nansów publicznych, a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansowej, "Finanse Publiczne", listopad 2009, nr 11.
 10. Piaszczyk A.: Audyt wewnętrzny w nowej ustawie o finansach publicznych, "Rachunkowość" 2010, nr 2.
 11. Puchacz K.: Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
 12. Sawicki K.: Kierunki zmian w zakresie kontroli zarządczej i nadzoru, w: System zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 120, Wrocław 2010.
 13. Siwoń M.: Kontrola zarządcza - Fakty i Mity, "Wspólnota" 2010, nr 21.
 14. Szostak R.: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora fi nansów publicznych - ogólna charakterystyka, "Kontrola Państwowa" 2010 , nr 5(334).
 15. Trykozko R.: Ustawa o fi nansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego, Taxpress 2010.
 16. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M.: Rachunkowość budżetowa, Ofi cyna, Warszawa 2010.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 18. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2103 i 2104.
 19. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572.
 20. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 21. Załącznik nr l do zarządzenia Dyrektora nr 5 z dnia 4.03.2010 r.
 22. Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 23. http://fi nanse-publiczne.pl/artykul.php?view=1108.
 24. http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektrow/szkoly/zarzadzanie/art.,29,kontrolazarzadcza- w-szkole.html.
 25. http:/7www.mf.gov.pl/dokument.php?const==7&dzial=465&id=233798&typ=news;
 26. http://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy/KongresWarszawa2010-Ewa Halska
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu