BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Title
Kontrola jako narzędzie wykrywania nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych
Control as a Tool For Detecting Irregularities in Eu Projects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 111-119, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Fundusze unijne, Kontrola
EU funds, Control
Note
summ.
Abstract
Realizacja inwestycji za pomocą środków publicznych pochodzących z funduszy unijnych niesie ze sobą obowiązki związane m.in. z księgowym wyodrębnianiem operacji dotyczących realizowanego projektu, opracowywaniem dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach podejmowanego przedsięwzięcia, ze składaniem okresowych sprawozdań (w formie wniosków o płatność) informujących o postępie w realizacji projektu, stosowaniem procedur i przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie dotyczącym korzystania ze środków finansowych Unii Europejskiej (UE). Obowiązki wprowadzono w celu zapewnienia przejrzystości finansowania projektów unijnych, prawidłowości (legalności oraz dopuszczalności) i racjonalności ponoszonych wydatków kwalifikowanych oraz realizowanych prac, a także minimalizacji ryzyka opełniania nadużyć (oszustw) przez beneficjentów.(fragment tekstu)

Detecting irregularities in EU projects carried out by means of the control performed by national and EU institutions. The article presents the essence, types and scope of the control of EU projects. Moreover this paper shows, most frequently irregularities in EU projects detected during the control of EU funds. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Burnat-Mikosz M., Kućma M.: Kto i jak może kontrolować?, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 40(2926).
  2. Kędziora H.: Nieprawidłowości przy rozliczaniu dotacji unijnych, http://samorzad.infor. pl/sektor/rozwoj_i_promocja/fundusze_unijne/artykuly/386418,nieprawidlowosci_ przy_rozliczaniu_dotacji_unijnych.html.
  3. Konwencja sporządzona na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów fi nansowych Wspólnot Europejskich, Dz. Urz. UE z 1995 r., C 316.
  4. Kontrola w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - podstawowe zasady działań kontrolnych, wykrywanie nieprawidłowości i ich konsekwencje, Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
  5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L z 2006 r., nr 210.
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz. Urz. UE L z 2006 r., nr 371.
  7. Różycka J., Jaworski M.: Jak przebiega kontrola dofi nansowanego projektu?, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 40(2926).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu