BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Title
Obciążenia fiskalne działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
Fiscal Burden of Agricultural Value Added Tax in Poland and the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 81-89, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
System podatkowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Rolnictwo
Tax system, Value Added Tax (VAT), Agriculture
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł przedstawia istotę opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności rolniczej oraz analizę obciążeń fi skalnych podatkiem od wartości dodanej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Podjęto także próbę oceny funkcjonowania systemu obciążeń fi skalnych działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług oraz próbę postawienia wniosków w tym zakresie.(fragment tekstu)

Specific solutions in VAT tax allows businesses conducting agricultural activities on specific tax advantages. They allow VAT refunds in the form of a flat or accounting for on general principles of tax refund of a substantial surplus of input over output. An example of a significant preference in this regard is Poland, where the VAT is one of the lowest rates in relation to agricultural production and the largest spread between basic rate and the reduced relating to agricultural production from European Union countries. It should be noted that tax expenditures for agricultural activities to a greater degree of tax charged to other sections of the national economy. Using a linear VAT rate for all sectors of national economy and the resignation of the flat-rate VAT would contribute to greater justice management and a reduction in the total fiscal burden of the other business operators in national economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, DzU L 347 z 11.12.2006.
  2. Dziemianowicz R., Przygodzka R., Systemy opodatkowania gospodarstw rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, w: Polski system podatkowy, Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
  3. Głuchowski J., Huterski R., Kołosowska B., Patyk J., Wiśniewski J., Finanse publiczne, WSB-TNOiK, Toruń 2005.
  4. Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. II, red. H. Litwińczuk, Ofi cyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  5. Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa 2010.
  6. Rosiński R., Struktura płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Dylematy i wyzwania fi nansów publicznych, red. T. Juja, Zeszyty Naukowe nr 141, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
  7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.
  8. Wrutniak A., Nowelizacja ustawy o podatku VAT. Zapłacimy więcej, "Ogólnopolski Dzierżawca" 2011, nr 1 (166).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu