BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konstantyn Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Usprawnienie kontroli zarządczej kosztów pośrednich w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Improve of Management Control of Indirect Costsin Car Transport Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 121-129, tabele, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Kontrola, Przedsiębiorstwo, Kontrola zarządcza
Control, Enterprises, Management control
Note
summ.
Abstract
W ostatnim czasie, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wzrosło zapotrzebowanie na informacje o kosztach. Szczególnego znaczenia nabrały koszty pośrednie, których poziom jest znaczny, bo zbliża się do 50% ogólnej sumy kosztów. Tradycyjny rachunek kosztów (rachunek kosztów pełnych), który jest stosowany w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej, jest szczegółowy i może być wykorzystany do kontroli kosztów. Celem artykułu jest przedstawienie sposobów wykorzystania kontroli zarządczej kosztów w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej.(fragment tekstu)

In article show of introduce budgeting and rules control of costs in car transport enterprises. Management control could be important appliance to take management of decisions. It the possibility is introduction control of budgets, which will check the costs control in car transport enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czubakowska K.: Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk 2004.
 2. Czubakowska K.: Kontrola zarządcza, w: Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2004.
 3. Czubakowska K., Winiarska K.: Rachunek kosztów w przemyśle, handlu i usługach, ODDK, Gdańsk 2002.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P.: Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, fi nansowe i zarządcze, Wydawnictwa Fachowe CEDEWU, Warszawa 2007.
 5. Karwowski M.: Kontrola w zarządzaniu operacyjnym, w: Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Difi n, Warszawa 2010.
 6. Konstantyn K.: Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie komunikacji samochodowej na potrzeby controllingu, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. Kiziukiewicz T., Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin 2006.
 7. Konstantyn K.: Wykorzystanie budżetowania na podstawie rachunku kosztów działań w systemie audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie komunikacji samochodowej, w: Audyt wewnętrzny w 2007 roku, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 475, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 8. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 9. Sawicki K.: Istota i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach gospodarczych i budżetowych, w: Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o fi nansach publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 621, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 10. Szychta A.: Budżetowanie operacyjne jako instrument planowania i kontroli, w: Rachunkowość zarządcza, red. A.A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Ofi cyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 11. Winiarska K.: Defi nicja i klasyfi kacja kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2010.
 12. Zaleska B.: Kontrola zarządcza jako element kontroli wewnętrznej według ustawy o fi nansach publicznych, w: Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o fi nansach publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 621, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu