BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk-Jarocka Mariola (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Title
Podatek dochodowy od osób prawnych - przeszkoda w rozwoju przedsiębiorczości - badania własne przedsiębiorstw z branży budowlanej w Polsce
Income Tax From Legal Persons - a Barrier in Enterpreneurship Development - Own Inquiry of Construction Undertakings
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 115-125, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Rozwój przedsiębiorczości, Budownictwo, Bariery rozwojowe
Tax system, Corporate income tax, Entrepreneurship development, Construction sector, Development barriers
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ekonomiści i publicyści często dyskutują na temat szarej strefy gospodarki i jej wpływu na polski system podatkowy oraz system ubezpieczeń społecznych. W artykule przeprowadzono analizę wpływu gospodarki nieformalnej na system podatkowy, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych. (fragment tekstu)

The aim of this feature is to assess the significance of income tax from legal persons as a barrier in running economic activities and to study the relationship between the specification of activities by construction undertakings vs. the interpretation of income tax from legal persons as a barrier in running economic activities and reducing the state budgetary incomings. 239 construction undertakings have been the subject of study. The feature is composed of the introduction, tax mechanism and tax impact on black economy and of own study concerning income tax from legal persons. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernal A., Przesłanki występowania zjawiska uchylania się od podatków dochodowych w Polsce, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. II, Finanse przedsiębiorstw, fi nanse publiczne i podatki, red. K. Znaniecka, AE w Katowicach, Katowice 2002.
 2. Biała Księga Podatków, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.
 3. Bolkowiak Z., Budownictwo w latach 1995-2006, http://www.muratorplus.pl/glowna/ warto-wiedziec/budownictwo-w-latach-1995-2006,25421_29503.htm, data publikacji 28 maj 2007 (30.12.2008).
 4. Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorie podatku, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000.
 5. Ciak J., Brak pieniędzy w kasie państwa, referat wygłoszony na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki, Toruń 25-28 kwietnia 2002.
 6. Ciak J., Funkcjonowanie podatków w gospodarce rynkowej i ich wpływ na szarą strefę, w: Finanse, red. B. Pietrzak, SGH, Warszawa 2005.
 7. Cicha A., Podatek VAT w rachunkowości, Difi n, Warszawa 2005.
 8. Gaudement P. H., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 9. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2002.
 10. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa 2006.
 11. Hall R.E., Robushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 12. http://www.egospodarka.pl/18497,Budownictwo-w-Polsce-2006-2009,2,39,1.html (8.12.2009).
 13. Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Ofi cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
 14. Krajewska A., Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004.
 15. Krajewska A., Uwarunkowania i konsekwencje szarej strefy w Polsce. Etyka w życiu gospodarczym, t. I, Annales, SWSEiZ, Łódź 1998.
 16. Międzynarodowy słownik podatkowy, red. S.M. Lyons, PWE, Warszawa 1997.
 17. Mróz B., Gospodarka nieofi cjalna w systemie ekonomicznym, SGH, Warszawa 2002.
 18. Panhirsz B., Co nęka branżę budowlaną?, Debaty "Buildera" z 7 stycznia 2009, http://ebuilder.pl/index.php?act=article&sub=view&id=2413 (23.03.2009).
 19. Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, red. M. Bednarski, E. Kryńska, K. Patera, M. Walewski, raport przygotowany na zlecenie Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu "Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcy projektu: Instytut Badań i Spraw Socjalnych, Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), CASE - Centrum Analiz Społeczno - Ekonomicznych Millward - Brown SMG/ KRC, Warszawa 2008.
 20. Zawadzki E., Zmiany na rynku budowlanym w Polsce, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Raport Nr 192, czerwiec 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu