BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotarski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Title
Funkcjonowanie kontroli zewnętrznej i zarządczej w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
The Functioning of External And Management Control in Spa Facilities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 131-138, tabela, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kontrola, Uzdrowiska, Kontrola zarządcza
Control, Health resort, Management control
Note
summ.
Abstract
Jednym z istotnych warunków sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia jest prawidłowo prowadzony nadzór nad działalnością leczniczą. Osoby sprawujące nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym zostały zobowiązane m.in. do dokonania systematycznej kontroli i oceny działalności zakładów. Z kolei kierownicy szpitali, sanatoriów, prewentoriów oraz przychodni uzdrowiskowych, prowadzonych w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, stali się odpowiedzialni za zapewnienie kontroli zarządczej, odpowiednie monitorowanie i ocenę jej stosowania. Mając na uwadze powyższe zmiany, jako cel artykułu wyznaczono przybliżenie nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania kontroli zewnętrznej i zarządczej w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.(fragment tekstu)

The paper shows the rules and functioning of external and management control in spa facilities. The usage of these control systems should fulfill spa tasks effectively and guarantee high service quality. Apart from that in the paper one can find description of some instrument like control self-assessment and internal audit that can identify control problems, and aim at correcting lapses before they are discovered during an external control.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o fi nansach publicznych, red. K. Winiarska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 2. Knedler K., Stasik M.: Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
 3. Komunikat Ministra Finansów nr 23 z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 4. McNamee D.: Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 5. Od auditingu do sponsoringu, red. K. Czubakowska, PWE, Warszawa 2007.
 6. Ponikowska A., Styś A., Iwankiewicz-Rok B.: Typowanie głównych parametrów jakości w lecznictwie uzdrowiskowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, Dz.U. z dnia 17 grudnia 2010 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, Dz.U. nr 46, poz. 346.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240,z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.U. nr 167, poz. 1399 z późn. zm.
 11. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu