BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk-Jarocka Mariola (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Title
Składka wypadkowa jako bariera rozwoju przedsiębiorczości - badania własne przedsiębiorstw z branży budowlanej w Polsce
Accident Insurance as a Barrier in Development of Undertakings - Own Inquiry of Construction Undertakings
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 127-136, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Bariery przedsiębiorczości, Budownictwo, Koszty pracy, Ubezpieczenia wypadkowe
Insurances, Barriers to entrepreneurship, Construction sector, Labour costs, Accident insurance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Koszty pracy obejmują różne składniki związane z zatrudnieniem. W statystyce międzynarodowej koszty wynagrodzenia ujmowane są najczęściej w dwóch pozycjach: kosztów bezpośrednich, do których należy wynagrodzenie wypłacane pracownikowi po potrąceniach określanych w Polsce jako płaca netto, oraz kosztów pośrednich i zaliczanych do nich narzutów, głównie składek i podatków. W polskiej statystyce, podobnie jak w innych krajach, koszty pracy liczone są jako suma: - wynagrodzeń brutto (łącznie z zaliczkami na podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe płaconych przez pracownika, - składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe płaconych przez pracodawcę, - wydatków płaconych na kształcenie i przekwalifikowanie kadr, na bezpieczeństwo i higienę pracy itp.(fragment tekstu)

Labour costs comprise different contributions relating to employment. According to the international statistics, salary costs are most often divided into two items: direct costs which embrace salary paid to employers, after the cuttings, qualifi ed in Poland as net salary, and into indirect costs that embrace margins on salary, mainly taxes and dues together with accident insurance. The aim of this feature is to assess the signifi cance of accident insurance as a barrier in running economic activities and to study the relationship between the kind of these activities by construction undertakings and the perception of accident insurance as a barrier in running economic activities. 239 of undertakings from the construction have been the subject of study. The feature is composed of the introduction, the characteristic of tried-out sample and of the chapter about the interpretation of accident insurance as a barrier in economic activities by construction companies as well as the interpretation of other margins on salary by interviewed firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jacukowicz Z., Koszt indywidualnych wynagrodzeń a szara strefa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, "Polityka Społeczna" 2006, nr 8.
 2. Kabaj M., Zatrudnienie w szarej strefi e w polskie gospodarce. Fakty, tendencje, mity i nieporozumienia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, "Polityka Społeczna" 2004, nr 1.
 3. Mróz B., Gospodarka nieofi cjalna w systemie ekonomicznym, SGH, Warszawa 2002.
 4. Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, red. M. Bednarski, E. Kryńska, K. Patera, M. Walewski, raport przygotowany na zlecenie Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcy projektu: Instytut Badań i Spraw Socjalnych, Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), CASE - Centrum Analiz Społeczno - Ekonomicznych Millward - Brown SMG/KRC, Warszawa 2008.
 5. Szewczyk-Jarocka M., Legalne i nielegalne metody unikania obciążeń podatkowych i składowych składki ubezpieczeniowej przez przedsiębiorstwa z branży budowlanej - komunikat z badań, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, t. XI, Płock 2010.
 6. Szewczyk-Jarocka M., Parapodatkowe bariery rozwoju przedsiębiorstw z branży budowlanej w Polsce - komunikat z badań własnych, w: Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, t. XII, Płock 2010.
 7. Szewczyk-Jarocka M., Podatkowe bariery rozwoju przedsiębiorstw z branży budowlanej w Polsce w świetle wyników badań własnych, w: Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu, red. A.Z. Nowak, M. Szałański, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 8. Szewczyk-Jarocka M., Składka emerytalna jako bariera w rozwoju przedsiębiorczości - komunikat z badań własnych, w: Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych, Płock 2010.
 9. Szewczyk-Jarocka M., "Szara strefa" w branży budowlanej według opinii pracowników przedsiębiorstw budowlanych, w: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, t. X, Płock 2009.
 10. Szewczyk-Jarocka M., Składka zdrowotna jako bariera w rozwoju przedsiębiorczości w branży budowlanej w Polsce - komunikat z badań własnych, w: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, t. XIII, Płock 2011.
 11. Szewczyk-Jarocka M., Nowacka A., Kowalski S., Korepetycje jako szara strefa edukacji we współczesnej gospodarce - badania własne, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych, Płock 2011.
 12. Szewczyk-Jarocka M., Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jako bariera w rozwoju przedsiębiorczości w branży budowlanej w Polsce, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych, Płock 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu