BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Święch Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatek od nieruchomości w działalności przedsiębiorców
Real Estate Tax in a Business Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 137-148, bibliogr. 13 poz.
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Obciążenia podatkowe, Podatki lokalne, Podatek od nieruchomości
Tax system, Corporate income tax, Tax burdens, Local taxes, Property tax
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednym z podatków, do których płacenia zobowiązani są przedsiębiorcy, jest podatek od nieruchomości. Podstawy prawne jego obowiązywania zostały określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, zasilającym budżet gminy. Zakres podmiotowy podatku został określony w sposób szeroki. Obowiązek podatkowy ciąży bowiem zarówno na osobach fizycznych, osobach prawnych, jak i jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, które łączy związek określony w ustawie o charakterze prawnym lub faktycznym z przedmiotem opodatkowania.(fragment tekstu)

Real estate tax is one of the categories of taxation that are imposed on business entities. Real estate tax is subject to regulatory provisions of The Local Taxes and Charges Act of 12th January 1991 and a property tax, the revenue from which is allocated to municipal budgets. This study is devoted to a detailed analysis of real estate tax, with a particulate emphasis on those structural components of the tax that determine the amount of the tax burden imposed on business entities. The analysis focuses on the scope and the components of the tax, issues pertaining to taxation rates, as well as the principles of application of tax exemptions. Furthermore, this study attempts to resolve the interpretative doubts related to application of real estate tax.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Etel L., Podatki i opłaty realizowane przez gminy, Warszawa 2001.
 2. Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz, Warszawa 2003.
 3. Etel L., Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Białystok 2004.
 4. Etel L., Popławski M., Dowgier R., Gminny poradnik podatkowy, t. 2, Warszawa 2005.
 5. Etel L., Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, Warszawa 2005.
 6. Etel L., Ustawa i uchwała daninowa w: Nauka fi nansów publicznych i prawa fi nansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008.
 7. Etel L., Podatki od nieruchomości 2009, Warszawa 2009.
 8. Etel L., Granice władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego w świetle art. 168 Konstytucji, w: Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010.
 9. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2000.
 10. Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005.
 11. Nykiel W., Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia), w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń 1998.
 12. Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002.
 13. Ofi arski Z., Prawo podatkowe, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu