BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Ocena obciążeń fiskalnych gospodarstw rolnych w Polsce - ujęcie porównawcze według typów rolniczych
Evaluation of Fiscal Burden of Farms in Poland - Comparative Approach by Type of Farm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 159-170, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
System podatkowy, Gospodarstwa rolne, Obciążenia podatkowe, Gospodarstwa chłopskie
Tax system, Arable farm, Tax burdens, Farm households
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule oceniono znaczenie obciążeń fi skalnych dla produkcji realizowanej przez towarowe gospodarstwa rolne w Polsce z uwzględnieniem ich typów rolniczych. W badaniach nie podjęto dyskusji nad znaczeniem podatku VAT dla produkcji rolnej z powodu jego neutralności z punktu widzenia kosztów produkcji. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to assess the relevance of the fi scal burden for the production of farm in terms of their types of farming. Commodity farms in Poland leading agricultural accounting in the years 2004-2009 were examined. The paper uses empirical data from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). To achieve the goal established in the work, we examined the fiscal burden of farms, taking into consideration specialty of farms, size of agricultural land, total costs, the value of agricultural production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG): OJ L 220 17.08.1985 p.1.
 2. Dziemianowicz R.I., Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 3. Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A., Instrukcja kodowania oraz wykazy kodów, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010.
 4. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 (2009) roku, część I, Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009 (2010).
 5. Goraj L., Mańko S., Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difi n, Warszawa 2009.
 6. Goraj L., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 (2007) roku, część I, Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007 (2008).
 7. Liszewski G., Reforma podatku rolnego - próba oceny, w: Polski system podatkowy - założenia a praktyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 8. Mądra M., Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 78.
 9. Podstawka M., System podatkowy w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
 10. Przygodzka R., Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 11. Stefko O., Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskiwania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, nr 2 (8).
 12. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984, DzU 1984, nr 52, poz. 268. art. 3-4.
 13. Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych z 29 listopada 2000 roku z późniejszymi zmianami, DzU nr 3, poz. 20.
 14. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej, DzU 2000, nr 68, poz. 805.
 15. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 (2005) roku, część I, Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu