BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabiński Arkadiusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako determinanta wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym
Tax Rate Lump-Sump-Based Forms of Taxation as an Determinant Selection Forms of Taxation by Means of Income Tax
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 171-180, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Obciążenia podatkowe, Ryczałt, Forma opodatkowania
Tax system, Corporate income tax, Tax burdens, Lump sum, Form of taxation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Budowa silnej gospodarki rynkowej wymaga wsparcia przez państwo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zryczałtowane formy podatku dochodowego od osób fizycznych to rozwiązanie, które w założeniu miało być ważnym narzędziem wspierania mikroprzedsiębiorstw. Korzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej wiąże się dla podatników z dużymi ułatwieniami ewidencyjno-księgowymi. Jednak w konstrukcji ryczałtów obok preferencji znajdują się także bariery, które sprawiają, że rozwiązania te tracą wciąż na popularności. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na spadek poziomu wykorzystania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ma konstrukcja stawki podatkowej?(fragment tekstu)

The article deals with the problem of active support for development of the sector of micro enterprises as far as constructing taxes is concerned. One of the most effective tools of support for micro enterprises is the simplifi ed tax system. The lump-sum-based forms of taxation by means of income tax, which - in their construction - take into account the specific nature of micro enterprises to the greatest extent, have been losing popularity year after year. It was proved in the simulation carried out (on the basis of data obtained from the Chief Central Statistical Offi ce) that the height of the tax rates is to be blamed for this situation. The tool that ought to stimulate the growth of micro enterprises has turned out to be too costly in application and forces the subjects to accept the system of far more time - and effort - consuming general principles.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2000 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa 2001 r.
  2. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2001 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa 2002 r.
  3. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2002 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa 2003 r.
  4. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2003 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa 2004 r.
  5. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2004 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa 2005 r.
  6. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2005 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa 2006 r.
  7. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2006 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa 2007 r.
  8. http://www.stat.gov.pl/gus.
  9. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne, DzU1998, nr 144, poz. 930, z póź. zm.
  10. Ustawa o podatku dochodowym od osób fi zycznych, DzU 2000, nr 14, poz. 176, z póź. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu