BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bereźnicka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Dopłaty a możliwość osiągnięcia dochodu w gospodarstwach rolnych
Subsidies and Opportunity to Attain the Income in Agriculture Farms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 11-22, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa, Dochody rolnicze
Agriculture, Arable farm, Payments for agricultural, Farm household income
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przeprowadzono analizę wysokości dopłat otrzymywanych przez rolników prowadzących zapisy na potrzeby FADN oraz możliwości osiągnięcia dochodów z gospodarstw rolniczych w latach 2004-2008. Gospodarstwa zostały pogrupowane według wielkości ekonomicznej. Z badań wynikało, że nie występowała liniowa współzależność między liczbą otrzymanych dotacji a możliwością uzyskania dochodu przez rolnika. W badanym okresie poziom dopłat i ich udział w dochodzie zwiększał się, co wskazywałoby na pogorszenie sytuacji dochodowej gospodarstw. Jednak brak dopłat nie spowodowałby masowego ponoszenia straty przez rolników, pomimo że znacznie ograniczyłby wysokość osiąganego przez nich dochodu. Brak zewnętrznego wsparcia najbardziej odczuliby rolnicy prowadzący gospodarstwa bardzo małe (do 4 ESU) i oni powinni poszukać dodatkowych źródeł dochodu dla rodziny. (abstrakt oryginalny)

The paper is about legally determined The elaboration estimated relation between subsidies for farmers and opportunity to achieve the income from agriculture farm. The article deals with the agriculture farms which conducted agriculture accountancy within the framework of the FADN, the period investigated covers the years 2004-2008. The agriculture farms were classified accourding to the level of European Size Unit. The results evidenced that there was no correlation between the amount of recived subisides and the opportinity of obtaining the income by farmer. In the reaserch period the level of subsidies and their participation in income noticed increasing tendency, which have delined the income situation of farms. Although the lack of subsidies did not cause the loss in farms even though it significanlty limitied the level of obtained income. The lack of external financial support affected the most suvirly farmers who posses small farms (up to 4 ESU) and were seeking additional income sources for their family.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babuchowska K., Marks-Bielawska R.: Płatności bezpośrednie w kontekście inwestycji w gospodarstwach rolnych, Roczniki Naukowe SERIA, T. XII, z. 1, Wieś Jutra, Warszawa 2010.
  2. Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R.: Wykorzystanie dopłat bezpośrednich prze rolników z województwa warmińsko-mazurskiego, Wyd, UW-M, Olsztyn 2008.
  3. Kołoszko-Chomentowska Z.: Płatności bezpośrednie a sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolniczych, Roczniki Naukowe SERIA G, t. 92, z. 2, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2006.
  4. Marcysiak A.: Oddziaływanie płatności bezpośrednich na dochody z gospodarstwa rolniczego, Roczniki Naukowe SERIA, t. VIII, z. 1, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2006.
  5. Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M.: Problematyka realizacji dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2009, Roczniki Naukowe SERIA, T. XII, z. 2, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2010.
  6. Pułaska-Turyna B.: Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2005.
  7. Sobczyk M.: Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
  8. Spychalski G.: Wyzwania wspólnej Polityki rolnej Unii Europejskiej w procesach globalizacji i liberalizacji. Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
  9. www.minrol.gov.pl.
  10. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 roku, (pr. zb.), IERiGŻ, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu