BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Nowe wyzwania w zakresie gospodarowania środkami publicznymi
New Challenges for Public Resource Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 41-50, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Środki publiczne, Samorząd terytorialny, Ustawa o finansach publicznych
Public finance, Public funds, Local government, Act on Public Finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku wprowadziła zmiany w zakresie gospodarki finansowej. W artykule zaprezentowano przede wszystkim te, które w sposób istotny wpłyną na zasady gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego. Charakter tych zmian może być dla wielu jednostek samorządu terytorialnego będzie dużym wyzwaniem w zakresie zarządzania zadaniami publicznymi i sposobami i metodami stosowanymi w zakresie alokacji środków publicznych. Czy zmiany te rzeczywiście będą miały charakter dużych wyzwań to główne problemy i pytania badawcze niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)

The new law on public finance, which came into force on 1 January 2010 has introduced changes in the field of finance. The paper primarily those that have a significant impact on the principles of managing public funds in local government units. The nature of these changes can be for many local governments will be a big challenge in managing the public and means and methods used in the allocation of public funds. Are these changes really will meet major challenges are the main problems and research questions of this article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Filipiak B., Dylewski M.: Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 12.
  2. Kotlińska J.: Wieloletnia prognoza finansowa - jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
  3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (DzU nr 43, poz. 247).
  4. Salachna J.M.: Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
  5. Szczubiał M.: Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
  6. Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241 wraz ze zm.).
  7. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 215, poz. 1664).
  8. Wdrażanie budżetu zadaniowego, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu