BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galiński Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2000-2009
Investment Expenditures of the Local Governments in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 61-70, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Wydatki inwestycyjne
Public finance, Local government, Investment expenditures
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę wydatków inwestycyjnych JST oraz czynniki wpływające na ich wysokość. Scharakteryzowano również wydatki inwestycyjne JST w Polsce w latach 2000-2009. Omówiono wysokość tych wydatków na tle innych wielkości ekonomicznych. Przedstawiono również wysokość tych wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych województwach. W rezultacie wskazano na zróżnicowania, jakie występują w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. (abstrakt oryginalny)

The article presents investment expenditures of the local governmets in Poland between 2000 and 2009. It was shawn the level of these expenses against a background of other economic indicators as well as the regional diversification in this field. The paper also presents some specific issues of the investments of the local governments and factors which determine their volume.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ancyparowicz G.: Budżety jednostek samorządu terytorialnego w świetle badań Głównego Urzędu Statystycznego, w: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_budzety_jedn_samorzadu_ terytor.pdf z 2.01.2011 r.
 2. Budżety jednostek samorządu terytorialnego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, maszynopis powielony.
 3. Chojna-Duch E.: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2004.
 4. Czarecki J.: Determinanty wyboru zwrotnych źródeł finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, [w:] Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, red. J. Węcławski, M. Kicia, Wydawnictwo UMC-S, Lublin 2007.
 5. Dylewski M.: Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST, [w:] Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Difin, Warszawa 2009.
 6. Hajdys D.: Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo ABSOLWENT, Łódź 2007.
 7. Jastrzębska M.: Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 9.
 8. Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Mordel T., Płaszczyk E.: Kapitał ludzki i polityka zatrudniania w urzędach samorządowych na przykładzie województwa łódzkiego, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 12.
 10. Różański J.: Inwestycje rzeczowe oraz procesy fuzji i przejęć w przedsiębiorstwie, [w:] Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, red. J. Różański, Difin, Warszawa 2006.
 11. Syguda A.: Inwestycje jednostek samorządowych, "Finanse Publiczne" 2008, nr 12.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591 ze zm.
 13. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2000-2009, Ministerstwo Finansów.
 14. Swaniewicz P., Łukomska J.: Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5.
 15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 2004, nr 261, poz. 2603 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu