BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Ocena płynności finansowej w ujęciu kasowym i memoriałowym samorządów terytorialnych województwa opolskiego
Assessment of Financial Liquidity in Cash Basis and Accrual Approach in Local Self-Government Units in Opole Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 127-136, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Płynność finansowa
Public finance, Local government, Financial liquidity
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstract
Obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego jest utrzymywanie płynności finansowej dostosowanej do rozmiarów i rodzajów prowadzonej działalności. Celem polityki budżetowej w zakresie utrzymania płynności jest zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej oraz określenie rozwiązań na jej przetrwanie. Istotnym sposobem utrzymania płynności finansowej na właściwym poziomie jest ograniczanie ryzyka jej utraty, poprzez stały proces monitorowania podstawowych wskaźników finansowych. W każdej sytuacji samorząd terytorialny powinien znać i zapewnić sobie poziom płynności niezbędny do wykonania zobowiązań, a także powinien ocenić koszt utrzymywania płynności na bezpiecznym poziomie. W niniejszym opracowaniu podjęto dociekania naukowe w zakresie wskaźnikowej oceny płynności finansowej samorządów terytorialnych. W latach 2004-2009 ocenie poddano płynność finansową w ujęciu kasowym i memoriałowym poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego. (abstrakt oryginalny)

Obligation of self-governments is to maintain financial liquidity adjusted to the size and types of activities. The goal of budget policies in terms of maintaining liquidity is to prevent occurrence of crisis situations as well as determination of solutions for survival. An essential method for maintaining financial liquidity at a particular level is to limit risk of loss of liquidity through the continuous process of monitoring of fundamental financial ratios. In each situation, territorial self-government should know and ensure the level of liquidity necessary to repay liabilities and should also evaluate the costs of maintaining liquidity at a safe level. This study focuses on the financial liquidity in local self-governments in terms of ratio analysis. In the years 2004-2009 the liquidity in both cash and accrual aspect of various types of the local government financial units in Opole Voivodeship was evaluated.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Municipium, Warszawa 2004.
  3. Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Kosek-Wojnar M., Wojnar J.: Ryzyko utraty płynności jednostek samorządu terytorialnego - próba kwantyfikacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Bochni" 2005, nr 3.
  5. Malinowska E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
  6. Michalski G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  7. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  8. Szewc-Rogalska A.: Płynność finansowa przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 11.
  9. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 2. Wskaźniki finansowe. Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod ich oceny, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
  10. Wędzki D.: Strategie w płynności finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu