BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska), Wójcik-Mazur Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Title
Zwrotne zasilanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego
Returnable Financing in Local Self-Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 137-146, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Papiery dłużne, Finansowanie inwestycji
Public finance, Local government, Debt securities, Investment financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozważania niniejszego artykułu poświęcono problemom z zakresu finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że samorządy terytorialne dysponują ograniczonymi środkami własnymi, a chcąc realizować ważne dla społeczności lokalnych przedsięwzięcia, zmuszone są do poszukiwania zwrotnych form zasilania finansowego. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego są najprostszym sposobem finansowania, często jednak okazuje się, że z trudem wystarczają one na realizację zadań bieżących. Istotne bariery finansowego zasilania jednostek samorządu terytorialnego determinują poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania zadań JST. Najczęściej podmioty te wykorzystują kredyty i pożyczki oraz emitują papiery dłużne. (abstrakt oryginalny)

Considerations of this papers were devoted to the problems of financing the activities in local self-government units. It should be emphasized that local self-governments have access to limited own resources. Thus, if they want to realize investment which are essential to local communities, they are forced to seek returnable forms of financing. Own resources in local self-government units are the easiest form of financing. However, it turns out that they are hardly sufficient to realize current activities. Some important barriers of financing local self-government units determine searching for alternative sources to finance expenditures. These entities utilize credits and loans and issue debt securities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Doll R., Pietraszewski M., Stawicki B.: Finanse, Wydawnictwo eMPI2, Poznań 2000.
 2. Filipiak B., Flejtarski S.: Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, CeDe- Wu.PL, Warszawa 2008.
 3. Filipiak B.: Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
 4. Funkcjonowanie banków komercyjnych, red. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur , Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
 5. Głodek Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 6. Gonet W.: Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w emisję papierów wartościowych, "Finanse Komunalne" 2004, nr 11.
 7. Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz-Mordel K.: Polskie prawo bankowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Jastrzębska M.: Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 9. Kozuń-Cieślak G.: Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 10. Orechwa-Maliszewska E.: Obligacje komunalne jako instrument finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, red. R. Pawłowicz, L. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2003.
 11. Poniatowicz M.: Obligacje przychodowe i sekurytyzacyjne jako innowacyjne instrumenty na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych, "Finanse Komunalne" 2005, nr 3.
 12. Reksa Ł.: Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
 13. Sajdaka S., Stankiewicz I.: Podstawy rachunkowości, Atelier, Toruń 2004.
 14. Szewczyk R.: Bankowa obsługa firm, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Świecka B., Usługi, operacje i czynności bankowe, [w:] Elementy finansów i bankowości, red. S. Flejterski, B. Świecka, SCeDeWu, Warszawa 2008.
 16. Talecka A., Niczyporuk P.: Bankowość. System bankowy i usługi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.
 17. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (DzU 2001, nr 120, poz. 1300).
 18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240.).
 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU 2002, nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
 21. Wiatr M.: Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 22. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu