BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza relacji napływu inwestycji zagranicznych i tempa przemian własnościowych
An Analysis of the Relationship Between the Inflow of Foreign Investment and the Speed of Ownership Transformation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 165-173, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przekształcenia własnościowe, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny
Ownership transformations, Foreign investment, Foreign capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podsumowując, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski niemal idealnie odzwierciedlał tendencje światowe. Można przyjąć, że jest to prawie jedyny taki przypadek w gronie krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Duże przyspieszenie nastąpiło (z małymi wyjątkami) wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, niezależnie od tego, że Unia rozszerzyła się o liczną grupę państw, które zawsze skutecznie konkurowały z Polską o inwestycje zagraniczne. Badania wykazały, że w konkurencji tej Polska bardzo dobrze sobie radzi. Duże zainteresowanie kapitału zagranicznego Polską, w w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowej, wynika głównie z dobrego położenia geograficznego i stosunkowo dużego rynku, a także stosunkowo jeszcze dużej oferty prywatyzacyjnej w takich branżach strategicznych, jak np. telekomunikacja czy energetyka. Nie ma też istotnego związku pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a tempem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych metodą pośrednią. (abstrakt oryginalny)

The inflow of foreign direct investment into Poland almost ideally reflected world trends. It can be assumed that this is almost the only such case among the countries of Eastern and Central Europe.There was a considerable acceleration (with a few exceptions) after Poland's accession to the European Union, regardless of the fact that the EU was joined by a large group of countries which had always been vying effectively with Poland for foreign investment. Research shows that Poland is doing very well in this competition. Foreign capital's great interest in Poland compared with other Central European countries results mainly from its good geographical situation, relatively large market, and still relatively rich privatisation offer in such strategic industries as telecommunications or energy. There is no significant relationship between the inflow of foreign direct investment and the speed of state-owned company privatisation by means of an indirect method.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budnikowski A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
  2. Dunning J.: Multinational Enterprises in the Global Economy, Addison-Wesley, Wokingham 1993.
  3. Janasz W.: Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa. 2009.
  4. Nowara W.: Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dochód narodowy kraju goszczącego, [w:] Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, red. T. Rynarzewski, Zeszyty Naukowe nr 39, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  5. Patora R., Piasecki R.: Polityka konkurencji w krajach wschodzących rynków, Studia i  Monografie nr 3, Łódź 2001.
  6. Polska 2010. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
  7. Weresa M.A.: Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego. Doświadczenia Polski, 2010, strony internetowe.
  8. Wojnicka E.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 1976-1996, IbnGR 4, Gdańsk 1997.
  9. Wojtyna A.: Makroekonomiczne aspekty prywatyzacji, [w:] Przekształcenia własnościowe w  Polsce (1990 - 1997), red. A. Noga, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu