BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchowian Joanna (Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem)
Title
Problemy finansowania instytucji kultury w Polsce na przykładzie teatru im. St.I. Witkiewicza w Zakopanem
Cultural Institution Financing Problems in Poland on the Example of Stanisław Ignacy Witkiewicz Theatre in Zakopane
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 175-184, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Finansowanie kultury, Teatr
Financing of culture, Theater
Note
streszcz., summ..
Company
Teatr im. St.I. Witkiewicza w Zakopanem
Stanisław Ignacy Witkiewicz Theatre in Zakopane
Abstract
Kultura jest jedną ze sfer realizacji ludzkiej wolności. Instytucje kultury - jednostki powołane do tworzenia i upowszechniania dorobku kulturowego - finansowane mogą być z różnych źródeł w zależności od struktury własnościowej. Dobra i usługi kultury tworzą i dostarczają społeczeństwu trzy grupy podmiotów: publiczne, pozarządowe (non profit) i przemysł kultury, które współdziałają i wzajemnie uzupełniają swoją działalność. Wśród wszystkich instytucji prowadzących w Polsce działalność kulturalną przeważają publiczne instytucje kultury. Instytucje kultury borykają się z problemami pozyskania środków finansowych na działalność bieżącą. Środki przekazywane przez organizatora są niewystarczające. Finansowanie działalności kulturalnej w Polsce jest podstawową słabością systemu zarządzania kulturą. Problemem jest zdefiniowanie, w jakim stopniu instytucje kultury powinny być dofinansowane przez państwo, a na ile powinny być samodzielne i czy kulturę należy urynkowić. W niniejszej pracy przedstawiono ogólne wskazanie zasad działania instytucji kultury w Polsce oraz możliwości pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych. (abstrakt oryginalny)

Culture is an important element of social identification. It influences both a unit and a society and also the economic processes in the society. Cultural institutions - the organizations founded to create and protect the cultural heritage can be financed form different sources depending on the ownership structure. The public cultural institutions are under the protection of the state or local administration units which are their organizers and ensure the sources for their maintenance. The subventions are unfortunately not sufficient and the institutions need to look for other financial sources by taking part in the contests or seeking the private donors. Its aim is to point very generally the possibilities of gaining the additional sources for financing the cultural undertakings and present the current changes in managing and financing the culture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hagoort G.: Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzenie do zagadnień zarządzana w  kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993.
 2. Karna W.: Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 3. Lis S.: Finansowanie kultury z funduszy wspólnotowych i strukturalnych UE 2004-2013, Oficyna Wydawnicza "PKD", Tarnów 2004.
 4. Mikułowski Pomorski J., Kultura wobec społecznej transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 5. Niemczyk A., Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 6. Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
 7. Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2009.
 8. Kultura polska a Unia Europejska - problemy, wyzwania, nadzieje, red. K. Mazurek- Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1998.
 9. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. R. Borowiecki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 11. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, DzU 2001, nr 13, poz. 123 z poźn. zm.
 12. Broszura Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program Kultura (2007-2013).
 13. Narodowa strategia rozwoju kultury na lata 2004-2013, www.mk.gov.pl.
 14. www.mkidn.gov.pl.
 15. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu