BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielgórka Dariusz (Politechnika Częstochowska)
Title
Finansowanie działalności zakładów pracy chronionej w aspekcie koncepcji zintegrowanego rozwoju przedsiębiorstwa
Financing Activities of Supported Employment Enterprises in Aspect of Concept of Integrated Development Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 185-194, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zakład pracy chronionej, Finansowanie przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony
Supported employment enterprise, Financing enterprises, Sustainable development
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zakłady pracy chronionej to przedsiębiorstwa funkcjonujące w polskiej gospodarce rynkowej. Odgrywają główną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Z racji niższej efektywności funkcjonowania otrzymują różne formy pomocy publicznej. Jednakże zmniejszający się pakiet instrumentów wsparcia zmusza je do poszukiwania nowych źródeł finansowania działalności i realizacji koncepcji zintegrowanego rozwoju lub rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej. (abstrakt oryginalny)

Supported employment enterprises it in polish market economy enterprise functioning. They play a major part in professional activation of handicapped. Different forms of public equipment receive by the reason of lowest efficiency of functioning. However, package of instrument of support enforces concept integrated development to search new sources of financing of activities decreasing realizing or from charter of plant of supported employment enterprises resignation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 2. Bartkowiak P.: Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 3. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 4. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2004.
 5. Kiss A., Shelton D.: Manual of European Environmental Law, Cambridge 1993.
 6. Korol J.: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 7. Kozłowski S.: Ekorozwój. Koncepcje ekorozwoju, "Człowiek i Światopogląd" 1985.
 8. Kozłowski S.: Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Kozłowski S.: Przyszłość ekorozwoju, Wyd. KUL, Lublin 2005.
 10. Łukomska-Szarek J.: Zarys problematyki zarządzania finansami samorządów lokalnych w  Polsce, [w:] Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, red. M. Malicki, Economicus. Szczecin 2008.
 11. Machowski J.: Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2003.
 12. Piątek Z.: Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje filozoficzno- społeczne, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 13. Prawo środowiskowe dla ekonomistów, red. S. Czaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 14. Skowronek-Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 15. Smoczyńska M., O niektórych definicjach rozwoju zrównoważonego, [w:] Zarządzanie w  sektorze publicznym - rozwój zrównoważony - metody wyceny, Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU 1997, nr 776, poz. 123 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 27. 04. 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU nr 62, poz. 627 z póżn. zm.
 18. Wielgórka D.: Social Policy on Handicapped Persons of the State, [w:] Chosen Problems of Financial Management in Present-Day Economic Institutions. Part II. Chosen Problems of Financial Management in Public and Financial Institution, Ed. D. Wielgórka, J. Łukomska-Szarek, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 19. Wielgórka D.: Zarządzanie systemem zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Wybrane elementy procesu zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 20. Word Commission on Environment and Development, 1987.
 21. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu