BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne w decyzjach inwestorów instytucjonalnych na rynku globalnym
Socially Responsible Investing in Institutional Investors Decision Making on the Global Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 221-230, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Inwestor instytucjonalny, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Decyzje inwestycyjne
Institutional investors, Corporate Social Responsibility (CSR), Investment decisions
Note
streszcz., summ..
Abstract
Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej w decyzjach inwestycyjnych biorą pod uwagę ocenę spółek portfelowych z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, poprzez budowanie przejrzystych i trwałych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy. Inwestorzy instytucjonalni mają obowiązek działania zarówno w interesie właścicieli jednostek funduszy, jak i pozostałych interesariuszy, którzy oczekują uczestnictwa spółek w rozwiązywaniu problemów społecznych. Inwestycje społecznie odpowiedzialne uwzględniają kryteria środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG). W pracy przedstawiono charakterystykę społecznie odpowiedzialnego inwestowania oraz zainteresowania inwestorów instytucjonalnych wdrażaniem zasad odpowiedzialnego inwestowania na rynku globalnym. (abstrakt oryginalny)

Institutional Investors more often in their investment decisions take into account assessment of their portfolio companies from the point of view of corporate social responsibility. Corporate Social Responsibility is a concept of managing the corporation in agreement with sustainable development, created by transparent and permanent relations with all kinds of stakeholders. Institutional Investors have the duties to operate in the interests of the beneficial owners as well as the other stakeholders which expect corporations to solve social problems. Socially Responsible Investments include Environment, Social and Governance criteria (ESG). The paper presents description of Socially Responsible Investments and interests of Responsible Investments in Institutional Investors implementation on the global market. stract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, COM(2001)264 final, Bruksela 2001.
 2. Adamczyk J., Nitkiewicz T.: Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 3. Annual Report of the PRI Initiative 2009; Report on Progress, PRI 2009.
 4. Berman S., Jones T., Wicke A.C.: Convergent Stakeholders Theory, "Academy of Management Review" 1999, No 24,2.
 5. Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Johannesburg Summit 2002. World Summit on Sustainable Development, UN, 2002.
 7. Koładkiewicz I.: Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Wyd. Poltext, Warszawa 1999.
 8. Lenssen G.: Odpowiedzialność biznesu, [w:] Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, red. N.C. Smith, G. Lenssen, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2009.
 9. Polowczyk J.: Era kapitalizmu klienta, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 3.
 10. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 11. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P.: Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2000.
 12. Speaman R.: Podstawowe pojęcia moralne, Wyd. KUL, Lublin 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu