BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wpływ globalizacji na działalność finansową i inwestycyjną polskich MSP
The Influence of Globalization on Financial and Investment Activities of Polish SMES
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 231-242, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Globalizacja, Inwestycje, Finanse przedsiębiorstwa
Small business, Globalization, Investment, Enterprise finance
Note
streszcz., summ..
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Cechą charakterystyczną ostatnich lat jest postępujący proces integrowania się rynków krajowych i regionalnych w jeden globalny rynek towarów, usług i kapitału. Proces ten prowadzi do przenikania się i scalania rynków oraz umiędzynarodowienia produkcji, dystrybucji i marketingu. W tym aspekcie szczególnego znaczenia nabiera pozycja konkurencyjna polskich MSP na wspólnym międzynarodowym rynku UE. Dlatego też w niniejszym referacie, w oparciu o badania PKPK Lewiatan oraz badania własne autorki, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy proces globalizacji rozumiany jako integracja rynku europejskiego ma wpływ na działalność finansową i inwestycyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw? (abstrakt oryginalny)

A characteristic feature of recent years is a progressive process of domestic and regional markets integration into one global market for goods, services and capital. This process leads to markets overlapping and merging and to the internationalization of production, distribution and marketing. In this aspect the competitive position of Polish SMEs on the common international EU market gets a special meaning. That is why in this paper, based on the survey by PKPK Lewiatan and author's own survey, an attempt has been made to answer the question whether the globalization process understood as the integration of the European market has an influence on financial and investment activities of Polish small and medium enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cieplewska M., Mucha-Leszko B.: Integracja europejska. Droga do unii ekonomicznej i  monetarnej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  2. Duda J.: Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw polskich z sektora MSP, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
  3. Ehlermann C.D.: Les Enterpries publiques et le kontrole des aides d'Etat, "reuve du Marche Commun et de Union Europeenne" 1992, no 336.
  4. Monitoring sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2004.
  5. Monitoring kondycji sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2006.
  6. Monitoring sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2009.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
  8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
  9. Starczewska-Krzysztoszek M.: Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Infos" 2008, Biuro Analiz Sejmowych, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu