BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pera Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wpływ przyszłego rozszerzenia Unii Europejskiej na wymianę handlową w Europie
Influence of the Future Enlargement of the European Union on International Trade in Europe
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 157-170, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wymiana handlowa, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Trade exchange, Economic and Monetary Union (EMU)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W dotychczasowej historii Unii Europejskiej odnotowano sześć rozszerzeń, z których największe nastąpiło 1 maja 2004 roku, gdy do ugrupowania przystąpiło 10 państw. Od 1 stycznia 2007 roku liczba państw członkowskich Unii Europejskiej wzrosła o kolejne 2 kraje. Unia Europejska stoi przed decyzją kolejnego rozszerzenia o nowe państwa. Celem artykułu jest próba przedstawienia wniosków dotyczących wpływu kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej na wymianę handlową w Europie.(fragment tekstu)

Nowadays, the European Union has negotiated the accession with Croatia, Turkey and Iceland. The goal of the paper is to analyse the influence of the next enlargement of European Union on international trade in Europe. The paper is organised as follows. The enlargement criteria were presented in the section 1. Then, the process of becoming a full member of the European Union was analysed. In closing the autor tries to determine the influence of the future widening of European Union on international trade i Europe.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Archick K., Kim J., European Union Enlargement, CRS Report for Congress, Order Code RS21344, updated 23 January 2008.
 2. Barcz J., Przewodnik po traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 3. Europe's Agenda 2000. Strengthening and Widening the European Union, Resolution on the Communication from the Commission "Agenda 2000 - for a stronger and wider Union" (COM(97) 2000 C4-0371/97), OJ C 388, 22/12/1997.
 4. European Council in Copenhagen, 21-22 June 1993, Conclusion of the Presidency, DOC/93/3 of 22 June 1993, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. do?reference=DOC/93/3&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage =en, maj 2011.
 5. European Parliament resolution of 24 October 2007 on EU-Turkey relations, http://www. mfa.gov.tr/data/AB/European_Parliament_resolution_24October2007onEU.doc, maj 2011.
 6. External and intra- European trade, Eurostat, European Commission, Brussels 2010. Galester J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, TONiK "Dom Organizatora", Toruń 1996.
 7. http://ec.europa.eu, czerwiec 2011.
 8. Madrid European Council 15-16 December, Presidency Conclusions, DOC/95/9 of 16 December 1995, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/ 95/9&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en, maj 2011.
 9. Misala J., Siek E., Rozwój handlu zagranicznego Polski z krajami Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem handlu z pozostałymi nowymi krajami członkowskimi, http://www.we.radom.pl/pliki/upload/kmsgiir/Handel.pdf, maj 2011.
 10. Motion for Resolution to wind up the debate on statements by the Council and the Commission pursuant to Rule 110(2) of the Rules of Procedure on Turkey's 2010 progress report, B7-0156/2011, 17.02.2011, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-2011-0156+0+DOC+PDF+V0// EN, maj 2011.
 11. Preston C., Enlargement and Integration in the European Union, Routlerdge, London 1997.
 12. Report on the Results of the Negotiations on the Accession of Bulgaria and Romania to European Union, prepared by the Commission's Departments DG E I, Feb., 2005, No. 5859/05.
 13. Tatham A.F., Enlargement of the European Union, Kluwer Law International, AH Alphen aan den Rijn 2009.
 14. Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, red. M. Cini, PWE, Warszawa 2007. Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z, Wydawnictwo "Wokół nas", Gliwice 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu