BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora Justyna
Title
Economic Governance in the European Monetary Union - Weakness Revealed During the Crisis 2007-2009 and Direction of Reforms
Zarządzanie gospodarcze w europejskiej unii walutowej - słabości ujawnione w czasie kryzysu 2007-2009 i kierunki reform
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 211-225, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Financial crisis, Economic and Monetary Union (EMU)
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Globalny kryzys gospodarczy i finansowy zapoczątkowany w 2007 roku obnażył słabości w funkcjonowaniu strefy euro oraz w procedurach nadzorczych. Doprowadził do istotnego pogorszenia stanu finansów publicznych krajów Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW) i pokazał, że obowiązujące instrumenty, metody koordynacji i nadzoru okazały się niewystarczające. Celem artykułu jest przedstawienie zasad koordynacji polityk makroekonomicznych i budżetowych w strefie euro, ukazanie głównych słabości w obecnym systemie oraz prezentacja i próba oceny zmian w obszarze zarządzania gospodarczego i budżetowego zaproponowanych przez Komisję Europejską i Radę Ecofin.(fragment tekstu)

The global economic and financial crisis commenced in 2007 has exerted enormous impact on economic situation and public finances in the Member States of the European Union (EU). The crisis has drastically changed the favorable economic and financial conditions that prevailed until 2007 and clearly showed that the period of economic prosperity has not been properly used to prepare for the economic downturn and create an anti-crisis mechanism. It exposed weaknesses of the European economies- budgetary and economic imbalances that had been accumulating for years and functional weaknesses of the European Monetary Union's (EMU) structure as well as existing shortcomings in the supervisory procedures and economic policies' coordination.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annunziata M., Moral hazard in the eurozone: a proposed solution, UniCredit Research- Economics & FI/FX Research, 17 May 2010.
 2. Baldwin R., Wyplosz C., The Economics of European Integration, Mc Graw Hill Education, Berkshire 2008.
 3. Begg I., Economic governance in an enlarged euro area, Economic Papers 311, European Commission, March 2008.
 4. Belke A., Reinforcing EU Governance in Times of Crisis: The Commission Proposals and beyond, Discussion Paper No. 1082, Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung, Berlin, November 2010.
 5. Belke A., The Euro Area Crisis Management Framework. Consequences and Institutional Follow-ups, Ruhr Economic Papers, No. 207, September 2010.
 6. Bič J., Economic Governance in the UE and Context of the Economic and Financial Crisis, SGIR Conference in Stockholm 2010, http://stockholm.sgir.eu/uploads/Bicpaper. pdf.
 7. Completing the Eurozone Rescue: What more needs to be done?, ed. R. Baldwin, D. Gros, L. Laeven,VoxEU.org Publication, Centre for Economic Policy Research, June 2010.
 8. Conclusions of the Heads of State or Government of the Euro Area of 11 March 2011, Brussels, 11.03.2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ en/ec/119809.pdf, 25.03.2011.
 9. Council Regulation (EU), Establishing a European Financial Stabilization Mechanism, No. 407/2010, "Official Journal of the European Union" L118/1, 11.05.2010, http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:118:0001:0001:EN: PDF, 28.02.2011.
 10. Cover Note, European Council, EUCO 30/11/10, Brussels, 25.01.2011. Eichengreen B., Is Europe an optimum currency area?, in: The European Community After 1992: Perspectives from the Outside, ed. S. Borner, H Grubel, Macmilla London. Eichengreen B., Wyplosz C., The Stability Pact: more than a minor nuisance?, Economic Policy, UK, April 1998.
 11. Enhancing Economic Policy Coordination for Stability, Growth and Jobs-Tools For Stronger EU Economic Governance, European Commission, COM (2010) 367/2, Brussels, 30.06.010, http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/ com_2010_367_en.pdf, 25.03.2011.
 12. EU Economic Governance: The Commission Delivers a Comprehensive Package of Legislative Measures, IP/10/1199, Brussels, 29.09.2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. do?reference=IP/10/1199&format=HTML&aged=0&language =EN&guiLanguage=en, 27.02.2011.
 13. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, European Commission, KOM(2010) 2020, Brussels 3.03.2010.
 14. European Stability Mechanism (ESM)-Q&A, Memo/10/636, Brussels, 1.12.2010. Komisja Europejska, Komunikat Komisji. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu., Brussels, 03.03.2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, 25.03.2011 Komisja Europejska, Zarządzanie gospodarcze w UE: Komisja przedstawia zestaw środków ustawodawczych, IP/10/1199, Brussels 29.09.2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. do?reference=IP/10/1199&format=HTML&aged=1&language =PL&guiLanguage=en, 27.03.2011.
 15. Larch M., van den Noord P., Jonung L., The Stability and Growth Pact: Lessons form the Great Recession, Economic Papers 429, Brussels, December 2010.
 16. The corrective arm: the excessive debt procedure, http://europa.eu/legislation_summaries/ economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/l25020_en.htm, 28.02.2011.
 17. Reinforcing Economic Governance in the Euro Area, European Central Bank, 10.06.2010, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/reinforcingeconomicgovernanceintheeuroareaen. pdf.
 18. Reinforcing Economic Policy Coordination, European Commission, COM(2010) 250 final, Brussels 12.05.2010, http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/ 2010-05-12-com(2010)250_final.pdf, 25.03.2011.
 19. Sinn H.W., Rescuing Europe, Forum, Vol. 11, CESIfo, Munich, August 2010. Strengthening Economc Governance in the EU. Report of the Task Force for the European Council, Brussels 21.10.2010, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ docs/pressdata/en/ec/117236.pdf, 27.03.2011.
 20. The European Stabilization Mechanism, Memo/10/173, Bruksela 10.05.2010, http:// europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/173,25.03.2011 Treaty on the Functioning of the European Union, Consolidated Version, "Official Journal of the European Union", C 115/47, 9.05.2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu