BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staśkiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowanie działalności innowacyjnej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
The Financing of Innovation Activity in Poland and Selected European Union Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 241-254, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Innowacje, Finanse
Innovations, Finance
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Innowacyjność polskiej gospodarki w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej jest relatywnie niska. W przygotowywanych co roku międzynarodowych rankingach innowacyjności zajmujemy odległe miejsce, znacznie poniżej przeciętnej UE. W dobie gospodarek opartych na wiedzy prowadzenie działalności innowacyjnej jest więc imperatywem. Jej brak prowadzi do marginalizacji i opóźnienia w rozwoju danego kraju, trudnym, a często wręcz niemożliwym do pokonania. We współczesnym rozwoju gospodarczym bardzo dużą rolę odgrywa prowadzenie działalności innowacyjnej, która jest jednak bardzo kosztowna, zatem duże znaczenie ma kwestia jej finansowania.(fragment tekstu)

The purpose of this paper was evaluation of the state and funding structure of innovation activity in Poland against selected European Union countries in the first decade of the twenty-first century. The first part of the paper has expalined the nature of innovative activity. The second section covered an anlysis of the size and dynamics of expenditures on innovation activity and performance of enterprises engaged in innovation activity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 2. European Innovation Scoreboard 2009 Database, http://www.proinno-europe.eu, maj 2011.
 3. Innovation Union Scoreboard 2010 Database, http://www.proinno-europe.eu, maj 2011.
 4. Innowacje w strategii rozwoju organizacji Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009.
 5. Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, red. U. Płowiec, PWE, Warszawa 2010.
 6. Kasperkiewicz W., Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej. Teoria i praktyka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008.
 7. Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
 8. Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 9. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź 2001.
 10. Science, Technology and Innovation in Europe, Publication Office of the European Union, Luxemburg 2011.
 11. Sosnowska A., Łobesko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 12. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Oslo Manual, OECD, Paris 2005.
 13. Zarządzanie innowacjami, red. J. Bogdanienko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu