BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju regionu
The Importance of Public-Private Partnership for the Development of the Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 231-244, rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Rozwój regionalny, Samorząd terytorialny, Zadania samorządu terytorialnego, Współpraca
Public-Private Partnerships (PPP), Regional development, Local government, Local government task, Cooperation
Note
summ.
Abstract
Partnerstwo publiczno-prywatne jest coraz częściej stosowane niemal na całym świecie, choć jego formy są różne. Pozwala bardzo często realizować inwestycje niedostępne dla budżetów publicznych, jak również sprzyja poprawie efektywności poprzez wprowadzenie do sektora publicznego elementów konkurencji rynkowej. PPP umożliwia dostęp do kapitału (szczególnie w sytuacji narastającego niedoboru środków finansowych po stronie publicznej), umożliwiając stronie publicznej optymalizację kosztów oraz poprawę jakości infrastruktury publicznej i świadczonych usług przy jej wykorzystaniu. PPP nie należy jednak traktować jako panaceum na wszystkie bolączki sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Ten sposób realizacji zadań użyteczności publicznej jest bowiem alternatywą dla innych sposobów i powinien być wykorzystany tylko wówczas, gdy jest optymalny do wykonania takiego zadania i oferuje szeroko pojętą "opłacalność" (fragment tekstu)

Nowadays more and more important in regional development plays a public-private partnership. Due to the public-private partnership self-governments and private enterprises can undertake common initiatives, sharing both profits and responsibility. Because such for complicated procedures, long period of preparation and often difficult negotiations is a form of partnership too often used by Polish governments. On the other hand increasing need for such solutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T., Partnerstwo jako zasada zrównoważonego rozwoju, w: Zarządzanie zrówno-ważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, red. T. Borys, Białystok 2003.
 2. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa 2006.
 3. Dziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Studia regionalne i lokalne, UW i Euroreg 21 (54), Warszawa 1997.
 4. Finansowanie rozwoju regionalnego, red. L. Oręziak, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2008.
 5. Hławacz-Pajdowska E., Realizacja zadań w dziedzinie ochrony środowiska przez samorządy terytorialne, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 4.
 6. Klasik A., Koncepcje rozwoju regionalnego Polski na tle zróżnicowań regionalnych, stenogram z seminarium Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej, Sejm RP z 22.04.1997.
 7. Kopańska A., PPP - wzory brytyjskie, "Studia Regionalne i Lokalne‖ 2006, nr 3 (25).
 8. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Stahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 9. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 10. Partnership in the 2000-2006 programming period - Analysis of the Implemention of the Partnership Principle, European Commission, November 2005, www.europa.eu.int.
 11. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005, http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdonlyres/84A13CC9-18B9-4DFD-8100-552D8B1C83ED/13186/o_ppp_aglapa1.doc.
 12. Perkowski M., Międzynarodowa natura partnerstwa publiczno-prywatnego, w: Partnerstwo międzysektorowe. Możliwości, zasady, realizacja, red. M. Perkowski, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Warszawa 2009.
 13. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2005.
 14. Stefanowicz J., Co zmienić, by rozwinąć partnerstwa publiczno-prywatne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 15. Strategiczne wyzwanie dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert-Stifung, Warszawa 1996.
 16. Szewczuk A., Partnerstwo i konkurencja w strategiach działania sektora publicznego i sektora prywatnego, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2007.
 17. Szlachta J., Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku, w: Strategiczne wyzwanie dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert-Stifung, Warszawa 1996.
 18. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19.
 19. Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 734, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 20. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prawnego, Komisja Europejska,
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu