BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konsument jako aktywny uczestnik komunikacji marketingowej w internecie
The Consumer as an Active Participant of the Marketing Communications in Internet
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 171-181, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Konsument, Komunikowanie w internecie, Internet, Komunikowanie marketingowe
Consumer, Communication on the Internet, Internet, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecny konsument jest coraz bardziej wyedukowany i świadomy działań marketingowych stosowanych przez przedsiębiorstwa. Nie jest juŜ wyłącznie biernym odbiorcą informacji udostępnianych w Internecie, lecz również aktywnie uczestniczy w wirtualnym Ŝyciu. W artykule podkreślono znaczenie konsumenta w kreowaniu produktu. Najlepiej sprawdzają się formy komunikacji marketingowej, w których to konsument wypowiada się sam na temat danego produktu, np. społeczności internetowe, blogi. Przedsiębiorstwo, prowadząc w sieci dialog z konsumentem, nie może ignorować jego pomysłów czy inicjatyw. W artykule przedstawiono równieŜ wyniki przeprowadzonych badań na temat aktywności konsumenta w Internecie. (abstrakt oryginalny)

Current consumer is becoming more educated and aware of marketing activities used by enterprises. The consumer is no longer only a passive recipient of information available on the Internet but also actively participates in the virtual life. The paper highlights the role of consumers in creating the product. The best forms of marketing communication are those, in which the consumer himself speaks about a particular product, such as online communities and blogs. The company conducting the dialogue with the consumer in the network cannot ignore his ideas or initiatives. The paper also presents the results of studies on consumer activity in the internet. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK, Gdańsk 2001, s. 20.
  2. B. Pilarczyk, Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w: Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 17.
  3. Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003, s. 14.
  4. Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 573
  5. A. Smalec, Rola społeczności internetowych w komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, red.G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 579-588.
  6. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 209.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu