BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białkowski Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nadzór korporacyjny nad spółkami kapitałowymi
Corporate Governance in Commercial Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 23-31
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Ład korporacyjny, Kapitał
Corporate governance, Capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niezwykle ważne z punktu widzenia właściwego funkcjonowania podmiotów prawa handlowego w postaci spółek kapitałowych jest ustalenie ich wewnętrznego systemu organizacyjnego, a także określenie wewnętrznego układu ich organów, przy jednoczesnej konieczności określenia uprawnień przysługujących każdemu z nich. Poza tym odpowiednia struktura wewnętrzna spółki pozwala na obsadzenie każdego ze stanowisk przez kompetentne osoby, które chociażby z tego powodu są uprawnione do zajmowania się sprawami spółki oraz do reprezentowania jej w stosunkach zewnętrznych.Wobec tego możliwe jest przyjęcie założenia, że ukształtowana struktura wewnętrzna podmiotu umożliwia uprawnionym organom określanie zakresu ich praw i obowiązków. Działania te mają sprzyjać przemyślanemu podejmowaniu decyzji poprzez składanie oświadczeń woli i wyrażanie jej na zewnątrz.(fragment tekstu)

Establish clear rules of corporate governance, promotes above all the right rela-tionships between bodies operating inside a company, but also contribute to the estab-lishment and operation of similar relationships based on regulations adopted with vary-ing degrees of impact. The present article describes briefly the substantive scope and methods of operation of the rules relating to the so-called corporate governance in com-panies listed, but those who for various reasons, are active participants in the economy, but for various reasons, are not involved in the trading game. The author attempted to create and describe the principles that lead to the creation of the Polish conditions, a uniform system of surveillance, and simultaneously tried to demonstrate that it is a solution, albeit constituting a whole in terms of legal terms, although in this re-gard has many shortcomings, but as a result of undertaken efforts are constantly evolv-ing and improvements. At the same time these changes are consistent with the adopted by Poland in this respect its international obligations, even under the facts of belonging to the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 4.
 2. J. Okolski, D. Wajda, Corporate governance, w: Prawo handlowe, red. J. Okolski, Wol-ters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 232-233.
 3. Rozporządzenie Rady (WE) 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Dz. Urz. UE 10 listopada 2001 r., L 294/1, z późn. zm.
 4. europejskiej (SE), Dz. Urz. UE 10 listopada 2001 r., L 294/1, z późn. zm. Propozycja Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej, zaakceptowana przez Komisję Europejską, przyjęta w oparciu o stanowisko Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Gospodarczo-Społecznej Parlamentu Europejskiego, stan z 2008 r.
 5. Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD 2004, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 2004, s. 30, http://www.SourceOECD.org.
 6. T. Kulesza, Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 20.
 7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, DzU 2005, nr 62, poz. 551, z późn. zm.
 9. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa weszły w życie na podstawie Zarządzenia Ministra Skarbu Państwa nr 19 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, http://www.MŚP.gov.pl.
 10. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 17/1249/2010, 19.05.2010.
 11. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. WE 30.04.2004, C nr 90, poz. 864.2, z późn. zm., zmieniony Traktatem z Lizbony zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE 17.12.2007, C nr 07, poz. 306.1, z późn. zm.
 12. L. Enriques, P. Volpin, Reformy corporate governance w Europie kontynentalnej, tłum. J. Kołacz, Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego 2007, nr 2, s. 215.
 13. S. Maul, L. Zimmermann, Börsennotierte Gesellschaften, Memento Gesellschaftsrecht 2009, nr 12.345, s. 632.
 14. W.J. Katner, Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 122.
 15. K. Oplustil, Spółka Europejska i Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 47-48.
 16. A. Zakrzewska, Die Europäische Privatgesellschaft, Die SPE im Vergleich zur GmbH des deutschen und polnischen Rechts im Hinblick auf die Expansion von KMU nach Polen, Diplomatica Verlag, Hamburg 2010, s. 60-62.
 17. H. Krejci, Societas Privata Europea - SPE, Zum Kommissionsvorschlag einer Europäi-schen Privatgesellschaft, MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2008, s. 120.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu