BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Bogusław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Instrumenty pomocy publicznej dla MŚP
Instruments of Public Aid for Small and Medium Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 249-256, tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Przedsiębiorstwo, Pomoc publiczna, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Pomoc regionalna, Pomoc sektorowa
Enterprises, Public aid, Subsidies granted to enteprises, Regional aid, Sectoral aid
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało ograniczenie kompetencji władz w zakresie uznaniowego wspierania poszczególnych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu ciężkiego, stoczniowego i wydobywczego. Odtąd warunki, wielkość i kierunki udzielanej pomocy zaczęły podlegać normom i kontroli organów UE pod kątem weryfikacji, czy pomoc ta nie narusza warunków konkurencji w ramach Unii. Celem referatu jest przedstawienie instrumentów pomocy publicznej adresowanych w szczególności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach pomocy publicznej i jej szczególnej formy- pomocy de minimis, ze wskazaniem plusów i minusów (ograniczeń) korzystania z tego rodzaju wsparcia wynikających dla MŚP. (abstrakt oryginalny)

Polish accession to the European Union limited the governmental powers of dis-cretionary support for the various economic sectors, esp. heavy industry, shipbuilding and mining. Since then, the conditions, the size and direction of public aid was subordi-nated to standards and inspection by EU bodies, verifying if such aid does not affect the conditions of competition, within the Community. The aim of this article is to present the aid instruments of the state - addressed in particular to the SME sector - concerning the the public aid and its particular form of de minimis aid, indicating the advantages and disadvantages (limitations) for SMEs, which arise from the use of such support.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Prawo Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską, C.H. Beck 2009, art. 87 ust. 1.
  2. A. Jankowska, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, PARP, Warszawa 2005, s. 7.
  3. W. Aftyka, A. Chmielewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wyż-sza Szkoła Mazowiecka, Wydawnictwo M.M., Pruszków 2005, s. 204.
  4. Pomoc de minimis w Polsce jest regulowana 6 aktami ustawodawczymi i 28 rozporządzeniami ministra rozwoju regionalnego. Podstawowym aktem ustawodawczym jest Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców i Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. Ostatnie zmiany w tych aktach są uwzględnione w DzU 2010, nr 238.
  5. R. Anam, Pomoc publiczna 2007-2013: kierunki, www.eGospodarka.pl.
  6. www.uokik.gov.pl.
  7. UOKiK: pomoc publiczna w 2009 roku, komunikat PAP z 15.12.2010, http//wp.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu