BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ryzyko w działalności podmiotów publicznych i proces zarządzania nim
Risk in the Activity of the Public Sector Entities and Risk Management Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 306-317, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Sektor publiczny
Public finance sector units, Public finance sector, Risk, Risk management, Public sector
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja ryzyka towarzyszącego działalności jednostek sektora publicznego i jego specyfiki, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka związanego z inwestycjami infrastrukturalnymi. Opracowanie przedstawia także proces i modele zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych i charakteryzuje jego poszczególne etapy. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present risk and its categories which occur in Polish public sector. The paper presents also issues regarding to risk management and risk management process according to Polish legal regulations such as public finance act. The models of risk management have also been considered.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007.
  2. Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finan-ce, Difin, Warszawa 2007.
  3. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności. red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 26, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2010.
  5. Wojewnik-Filipkowska A., Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych. CeDeWu, Warszawa 2008.
  6. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Załącznik do komuni-katu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., poz. 84. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 124.
  7. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów Rzecz-pospolitej Polskiej,www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_wewnetrznego/metodyka/zarzadzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym. pdf (5.07.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu