BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idzik Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Koincydencja wahań aktywności gospodarczej w aspekcie transmisji koniunktur przez zarażanie
Coincidence of Changes of the Economic Activity in the Aspect of Transmission of Economic Situations Through Contagion
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 263-274, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Kryzys gospodarczy, Wahania koniunkturalne, Koincydentność, Efekt zarażania
Economic theory, Economic crisis, Business fluctuations, Coincidence, Contagion effect
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zjawisko "zarażania" jako jednej ze ścieżek transmisji międzynarodowych kryzysów ekonomicznych. Przeprowadzono analizę synchronizacji wahań koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych oraz innych 28 krajach w okresach kryzysu i ożywienia gospodarczego. Istnieje duże podobieństwo w przebiegu wahań koniunktury gospodarczej w badanych krajach z wahaniami koniunktury w Stanach Zjednoczonych. W kontekście przedstawionych w opracowaniu definicji transmisji koniunktur przez zarażanie za wstępowaniem tego zjawiska przemawiają następujące przesłanki: podczas okresu kryzysu wartości współczynników korelacji pomiędzy gospodarką objętą kryzysem, a gospodarką nazwaną jako "zarażana" wahania są zdecydowanie większe w stosunku do ich wartości w okresach wzrostu gospodarczego. Gwałtowność oraz skala wahań w okresie kryzysu są znacznie większe niż wynikałoby to z klasycznej transmisji impulsów koniunkturalnych. (abstrakt oryginalny)

The work presents the notion of "contagion" as one of the paths of transmitting international economic crises. It presents the results of the analysis of the synchronization of the changes in economic activity in the United States and in the another 28 economies during the crisis periods. We observe high similarity in the course of the fluctuations of the economic activity in the studied countries with the economic fluctuations in the United States. In the context of the presented definitions of transmission of economy through contagion, the following are the reasons for the occurrence of this phenomenon: During the crisis, the correlation between the infected economies and the economy which is regarded as infecting is stronger than in the period of economic growth. The range and the magnitude of the fluctuations during crisises are bigger than it is suggested by the classic effect of transmission of the fluctuations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski M.: Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. Bordo D., Antu M., Murshid P.: Are financial crises becoming increasingly more contagious? What is the historical evidence on contagion? "Working Paper" 7900, National Bureau of economic research, September 2000.
  3. Forbes K., Rigobon R.: Contagion in Latin America: definition, measurment, and policy implications, "Working Paper" 7885, National Bureau of economic research, September 2000.
  4. Forbes K., Rigobon R.: No contagion, only interdependence: measuring stock market co- movements, "Working Paper" 7267, National Bureau of economic research, July 1999.
  5. Forbes K., Rigobon R.: The Asian flu and Russian virus: Firm-level evidence on how crises are transmitted internationally, "Working Paper" 7807, National Bureau of economic research, July 2000.
  6. Mazurek Sz.: Ścieżki międzynarodowej transmisji kryzysów, [w:] Koniunktura gospodarcza - od bańki internetowej do kryzysu subprime, red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny, Warszawa 2009.
  7. Neal L., Weidenmnier M.: Crises in Global Economy from ulips to Today: Contragion and Consequences, "Working Paper" No 9147, National Bureau of economic research, Cambrige, Mass., September 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu