BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kachniewski Mirosław (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w Warszawie)
Title
Giełdy jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Stock Exchanges as Utility Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 299-306, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Giełda papierów wartościowych, Rynek kapitałowy, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
Economic theory, Stock market, Capital market, Public utility company
Note
streszcz., summ..
Abstract
Giełdy papierów wartościowych poddawane są coraz większej presji konkurencyjnej ze strony platform alternatywnych. Z drugiej strony surowe wymogi regulacyjne nie pozwolą na zaoferowanie tak niskich kosztów transakcyjnych, jak mogą to zrobić MTF-y. W konsekwencji zachodzić będzie proces przesuwania obrotów z giełd w kierunku MTF-ów, co powodować będzie fragmentację obrotu, obniżenie płynności giełd, a przez to - niższą jakość wyceny kapitału. W rezultacie rynek kapitałowy w coraz mniejszym stopniu będzie się przyczyniał do transformacji i właściwej alokacji kapitału, ze szkodą dla rozwoju gospodarczego. Rozwiązaniem - z pozoru brzmiącym nieprawdopodobnie, ale w obliczu interwencjonizmu państwowego, jaki mogliśmy obserwować podczas ostatniego kryzysu finansowego całkowicie wyobrażalnym - byłoby potraktowanie giełd papierów wartościowych jako instytucji użyteczności publicznej, wspomaganych przez budżety poszczególnych krajów. Dotowanie giełd byłoby ceną płaconą za realizację misji właściwej wyceny kapitału, która przyczyniałaby się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Stock exchanges are subject to increasing competition exercised by alternative trading platforms. On the other side, strict regulatory requirements do not allow for offering transaction costs at such low levels as MTFs may afford. Consequently, we will face still more and more advanced process of shifting trading from exchanges towards MTFs, which will lead to trading fragmentation, lower liquidity and as a result - lower quality of capital valuation. Hence, capital market will contribute still less and less to transformation and proper allocation of capital, which will affect economic development. The solution - at a glance ridiculous, but having in mind the level of state intervention, which we faced during last financial crisis, quite acceptable - could be considering stock exchanges public utility companies, backed with budgets of particular countries. Subsidies for exchanges would be the price paid for meeting of the goal (or even mission) of proper capital valuation, which - in turn - would stimulate economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Equity Markets 2010, The City UK, September 2010 http://www.thecityuk.com/media/182038/ equity%20markets%202010.pdf.
  2. Kachniewski M.: Regulacje - obiektywna konieczność czy zbyteczna obciążenie?, [w:] Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
  3. Kachniewski M.: Rynki finansowe w Unii Europejskiej - dalsza integracja czy dezintegracja?, Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, "Bank i Kredyt" 2007, nr 11-12.
  4. Kachniewski M.: Nadopiekuńczość regulacyjna a kryzysy finansowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 587, Szczecin 2010.
  5. Soros G.: The New Paradigm for Financial Markets, PublicAffairs, New York 2008.
  6. Trends in the European Securities Industry, red. V. Lazari, Egea, Milan 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu